JA SLOVENSKO

OBSAH

OBSAH

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  OBSAH

   Zoznam predmetov

   WWWNázovSkratka
   Alternatívne poľnohospodárstvo APP
   Analytická chémia ACH
   Anglický jazyk ANJ
   Aplikovaná informatika API
   Aplikované účtovníctvo ALU
   Automatitácia v strojárskej výrobe ASV
   Automatizácia strojárskej výroby ASV
   Automobilová technika a technológia ATN
   Automobily AUO
   Biochémia BOC
   Biológia BIO
   Cestná a mestská doprava CES
   Cvičenia z matematiky CVM
   Dejepis DEJ
   Diagnostická technika DTT
   Diagnostické zariadenia DIA
   Diagnostika a opravy automobilov DOA
   Dopravná geografia DOG
   Dopravná výchova DOV
   Ekológia EKL
   Ekonomické cvičenia EKC
   Ekonomika EKO
   Ekonomika a organizácia EOR
   Ekonomika a podnikanie EPO
   Elektozariadenia motorových vozidiel EMO
   Elektrotechnika ELK
   Elektrozariadenia motorových vozidiel EMO
   Etická výchova ETV
   Finalizácia a predaj výrobkov FPV
   Fyzika FYZ
   Geografia GEG
   Hygiena potravín HPT
   Chémia CHE
   Informatika INF
   Informatika v poľnohospodárstve IFP
   Jednoduché účtovníctvo JUC
   Komunikácia KMU
   Komunikácia a komunikačná technika KKT
   Konverzácia anglického jazyka KAJ
   Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
   Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
   Manažment a marketing vo vidieckej turistike MMK
   Manažment v doprave MAD
   Marketing MKT
   Matematicko - prírodovedný seminár MPS
   Matematika MAT
   Mikrobiológia MBI
   Motorové vozidlá MOV
   Náboženská výchova NBV
   Náuka o spoločnosti NAS
   Nemecký jazyk NEJ
   Občianska náuka OBN
   Obchodná prevádzka OCH
   Odborná prax PRX
   Odborné kreslenie ODK
   Odborný výcvik OVY
   Odpadové hospodárstvo ODH
   Ochrana rastlín ORA
   Podnikanie a drobné podnikanie DPP
   Podnikanie, obchod, služby PNK
   Poľnohospodárska výroba POV
   Poľovníctvo POL
   Potraviny a výživa POV
   Právna náuka PRN
   Právne normy a predpisy PNP
   Prevádzka cestnej a mestskej dopravy PDZ
   Prevádzka obchodu PAO
   Psychológia PSY
   Psychológia a spoločenská komunikácia PSK
   Psychológia a výchova PSV
   Psychológia práce PSP
   Rastlinná výroba RAS
   Seminár z informatiky SEN
   Slovenský jazyk a literatúra SJL
   Služby vo vidieckej turistike SVT
   Sociálna psychológia SCP
   Spoločenská a estetická výchova SEV
   Spoločenská komunikácia SPK
   Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov SPV
   Správanie Spr
   Stavebná výroba SAV
   Strojárska technológia STT
   Stroje a zariadenia STZ
   Suroviny SUR
   Špeciality národných kuchýň SNK
   Špeciálne stroje SPS
   Špeciálny chov zvierat SCZ
   Technická mechanika TNI
   Technické kreslenie TCK
   Technické merania TIC
   Technika administratívy TEA
   Technológia TEC
   Technológia montáže a opráv TMN
   Technológia opráv automobilov TOA
   Technológia prípravy pokrmov a stolovanie TPP
   Telesná a športová výchova TSV
   Telesná výchova TEV
   Teoretická časť odbornej zložky TcO
   Teoretická časť odbornej zložky TCo
   Teoretická časť odbornej zložky TCO
   Tovaroznalectvo TVZ
   Triednická hodina TH
   Turistika na vidieku TNV
   Tvorba projektov TFP
   Účtovníctvo UCT
   Úvod do sveta práce USP
   Výchova k manželstvu a rodičovstvu VYC
   Výpočtová technika VYT
   Výživa a domácnosť VVD
   Záhradníctvo ZRA
   Základy elektrotechniky ZAE
   Základy rastlinnej výroby ZRV
   Základy strojárstva ZLR
   Základy živočíšnej výrobny ZZV
   Živočíšna výroba ZIV

   © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2018

   Novinky

   Kontakt

   • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
    Kukučínova 9, 054 27 Levoča
   • 053 451 3291-3

   Fotogaléria