Kritéria prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019

OBSAH

OBSAH

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019

 Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2018/2019 sa bude riadiť ustanoveniami § 62 -71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Učebné odbory

 a) štvorročný učebný odbor: 2977 H cukrár kuchár                       20 žiakov – 1 trieda

 b) trojročné:                           2487 H 01 autoopravár mechanik      12 žiakov – ½ triedy

                                                2964 H cukrár                                    12 žiakov – ½ triedy

 

 c) dvojročné:                         3178 F výroba konfekcie                               20 žiakov - 1 trieda

                                               2498 F technické služby v autoservise          20 žiakov - 1 trieda

 3161 F praktická žena                                  20 žiakov – 1 trieda

 Do učebných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacej skúšky, až do naplnenia stanoveného počtu  žiakov v triede. Pomocným kritériom pre určenie poradia v trojročnom učebnom odbore bude priemerný  prospech v prvom polroku 9. ročníka ZŠ, výsledky testovania deviatakov 2018, účasť v predmetových  olympiádach a súťažiach.

 Podmienkou prijatia do učebných odborov je zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom.

 Termín zápisu žiakov do učebných odborov: 3. – 4. mája 2018.

 Kritériá prijímania žiakov na štúdium do 1. ročníka v SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9 v Levoči boli  prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 29. januára 2018 a na zasadnutí rady školy dňa 6.3.2018.

 

 V Levoči, 29. 1. 2018

Ing. Alena HREŠKOVÁ, v. r. riaditeľka

 

 

Nedeľa 16. 12. 2018

Fotogaléria

Fotogaléria

Školský rok:

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 16.12.2018)
RNDr. Viera LABUDOVÁ
Zajtra (Pondelok 17.12.2018)
Pozajtra (Utorok 18.12.2018)
Patrícia Tarbajová (I.CR)

AKTUALITY ŠKOLY

29. 11. 2018 - Burza SŠ v Levoči

Dňa 29.11.2018 sa v kongresovej sále v Levoči konala BURZA STREDNÝCH ŠKÔL, ktorá bola uskutočnená pod záštitou OŠSVaZ mesta Levoča. Burzy sa zúčastnila aj naša škola pod vedením RNDr. Labudovej, Ing. Sopkovej, Ing. Oravcovej a Mgr. Feješovej spolu so žiakmi odboru cukrár, kde sme odprezentovali výrobky žiakov učebných odborov cukrár, výroba konfekcie, autoopravár a technické služby v autoservise. Hostia sa mohli ponúknuť sladkým koláčikom.

Viac fotiek nájdete v albume Burza SŠ Levoča.

28. 11. 2018 - 12 ročník celoslovenskej kampane Červené stužky a Vianočné trhy v Žiline 

Dňa 28. 11. 2018 sa žiaci I. DR a II. DR zúčastnili v Žiline 12 ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pod záštitou Dr. Tatulu Hakobyana riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2018. Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií o HIV/AIDS a o obchodovaniu s ľuďmi. Po ukončení odborných prednášok sme sa vybrali spoločne na Vianočné trhy. smiley 

Kampaň Červené stužky a Vianočné trhy v Žiline sa uskutočnili pod vedením Ing. K. Duchovej a Mgr. Z. Kollárovej. 

Viac fotografií nájdete vo fotoalbume 

27. 11. 2018 - Svet médií

Dňa 27.11.2018 sa žiaci II.AA, II. AC, III. AA, III. AC,  I.DR, II.DR pod vedením pedagógov zúčastnili vzdelávacieho projektu s názvom Svet médií, ktorý je zameraný na kritické myslenie a mediálne vzdelávanie. V úvodnej časti projektu boli predstavené filmy, ktoré zmenili svet. Žiaci boli oboznámení so vznikom prvých filmov a boli prevedení dejinami kinematografie. V ďalšej časti sa žiaci dozvedeli, ako vzniká reklama, na akom princípe funguje,  odkedy vznikali videoklipy a prečo ich sleduje stále viac a viac ľudí. Projekt bol pre žiakov prínosom, prostredníctvom neho sa naučili rozumieť filmu od jeho počiatkov až po tie najmodernejšie súčasné filmy, a ukázal im svet médií netradičným spôsobom. Ďalšie pokračovanie si určite nenecháme ujsť. J

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt svet médií

 

 

16. 11. 2018 - Výstava stálej expozície 

Dňa 16. 11. 2018 sa žiaci I. DR a II. DR zúčastnili výstavy stálej expozície v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Žiaci mali možnosť spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov, a to na štyroch podlažiach. Prostredníctvom viacerých zmyslov spoznávali vystavované exponáty a nenútenou zaujímavou formou sa dozvedeli o problematike a histórii zdravotného znevýhodnenia. Výstava sa žiakom veľmi páčila, prostredníctvom nej sa dokázali vcítiť do pocitov zdravotne znevýhodnených ľudí a uvedomili si, aké dôležité sú ĽUDSKÉ ZMYSLY pre človeka!

Výstava sa uskutočnila pod vedením Ing. Kataríny Duchovej. 

Viac fotografií nájdete vo fotoalbume  yessmiley

14. 11. 2018 - Svätomariánska púť - "Svetlo z východu"

Inovačné partnerské centrum zorganizovalo besedu na tému "Potenciál rozvoja pútnického miestaa". Beseda je z cyklu besied realizovaných v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko- Slovensko 2014-2020. 

Beseda sa konala v Mestskom kulternom stredisku Mesta Levoča v divadelnej sále a my sme sa jej radi zúčastnili. 

7.11. 2018 - "Nebojme sa slovenského pravopisu!

Nebojme sa slovenského pravopisu!

Tím vedcov či tým vedcov? Alebo, ako by ste správne napísali slovom číslovku 64 000 či 115 000? Tieto, ale i iné slová potrápili tohtoročných účastníkov 4. ročníka Majstrovstiev levočských stredných škôl v písaní diktátu.  V stredu 7. novembra 2018 sa na pôde našej školy stretli levočskí DIKTÁT-ori, aby preukázali svoje znalosti zásad ortografie. Súťaž sa konala už štvrtý rok s cieľom spopularizovať problematiku slovenského pravopisu.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov zo všetkých levočských stredných škôl. Súťaž prebehla v dvoch kolách. Dvanásť najlepších DIKTÁT-orov z prvého kola postúpilo do finále. Finálový diktát bol náročný najmä na interpunkciu, písanie veľkých písmen a číslovky. No víťazmi sa mohli stať iba traja DIKTÁT-ori. 

Na prvom mieste sa umiestnila Stredná odborná škola pedagogická v Levoči.

Na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči.

Tretie miesto obsadilo Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči.     

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa pravopisu nezľakli a zúčastnili sa tohtoročných Majstrovstiev.  A tým ostatným odkazujeme: ,,Nebojte sa slovenského pravopisu!“

 

 

Mgr. Dominika Feješová

25. 10. 2018 - MASLEV Levoča Jarmok

Vďaka akcii miestnej akčnej skupiny MASLEV sa naša škola zúčastnila jarmoku v meste Levoča. Vďaka istým okolnostiam 😁 sa nám podarilo urobiť aj takúto foto s pánom premiérom, splnomocnencom vlády a našimi majsterkami, ktoré reprezentovali školu s výrobkami našich žiakov..😉😉😉. Počasie bolo super, výrobky sa účastníkom páčili, takže akcia bola úžasná..... 😉😉😉

 

 

25. 10. 2018 - Burza SŠ v Poprade

 

Opäť naša škola v akcii "Burza škôl v Poprade" pod záštitou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny zo dňa 25.10.2018 ☺.

 

 

 

24. 10. 2018 - Diskusia o závislosti 

Dňa 24. 10. 2018 sa žiaci I. AA a I. AC zúčastnili preventívneho programu pre žiakov formou diskusii v rámci protidrogovej prevencie. Diskusiu viedli psychológovia Mgr. Poláková a Mgr. Adamkovič, ktorí pôsobia v neziskovej organizácii Trojlístok n. o. v Prešove.

Cieľom programu bolo, aby si žiaci uvedomili čo všetko môžu spôsobiť závislosti, ktoré sú pre človeka veľmi nebezpečné a škodlivé. 

 Viac fotografií nájdete vo fotoalbume 

 

23.10.2018 DEŇ PSK 2018 

DEŇ PSK (Prešovského samosprávneho kraja) 23.10.2018 spojený s Dňom otvorených dverí na našej škole. Medzi nami sme privítali žiakov levočských základných škôl, ktorým sme pripravili rôzne aktivity, pre našich žiakov bola pripravená beseda o Prešovskom kraji s pánom poslancom VUC a starostom obce Spišský Hrhov PhDr. Vladimírom Ledeckým, ktorý veľmi zaujímavo a pútavo všetko odprednášal a kvíz o našom kraji pre našich maturantov... to všetko sme pre vás pripravili na dnešný zaujímavý deň 🙂.

Aj v našej škole winklaughyes

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/podujatia-psk/den-psk/2018/

PROGRAM

 

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

 • PREZENTÁCIA

 

 • PREHLIADKA PRIESTOROV ŠKOLY

 

 • PREDSTAVENIE ODBOROV

 

 • ZDRAVÉ MAŠKRTY

 

 • WORKSHOP – VYSKÚŠAJ SI

REMESLO

 

 • BESEDA S POSLANCOM VÚC

 

 • KVÍZ: POZNÁŠ SVOJ KRAJ?

 

Tešíme sa na Vás laugh

 

 

 

 

OZNAM !!!!!

Oznamujeme žiakom, rodičom a celej širokej verejnosti, že naša škola od 1. septembra 2018 nesie názov

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA,

KUKUČÍNOVA 9, 054 27 LEVOČA 

 

 

OZNAM

Riaditeľstvo SOŠ Majstra Pavla v Levoči oznamuje žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 9:00 hod. v školskej jedálni (žiaci prvých ročníkov učebných odborov) a v triedach podľa rozpisu na vrátnici.

Teší sa na Vás kolektív našej školy. smiley

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019

 Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2018/2019 sa bude riadiť ustanoveniami § 62 -71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Učebné odbory

 a) štvorročný učebný odbor: 2977 H cukrár kuchár               20 žiakov – 1 trieda

 b) trojročné:          2487 H 01 autoopravár mechanik             12 žiakov – ½ triedy

                               2964 H cukrár            12 žiakov – ½ triedy

 

 c) dvojročné:      3178 F výroba konfekcie 20 žiakov - 1 trieda

                            2498 F technické služby v autoservise 20 žiakov - 1 trieda

 3161 F praktická žena 20 žiakov – 1 trieda

 Do učebných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacej skúšky, až do naplnenia stanoveného počtu  žiakov v triede. Pomocným kritériom pre určenie poradia v trojročnom učebnom odbore bude priemerný  prospech v prvom polroku 9. ročníka ZŠ, výsledky testovania deviatakov 2018, účasť v predmetových  olympiádach a súťažiach.

 Podmienkou prijatia do učebných odborov je zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom.

 Termín zápisu žiakov do učebných odborov: 3. – 4. mája 2018.

 Kritériá prijímania žiakov na štúdium do 1. ročníka v SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9 v Levoči boli  prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 29. januára 2018 a na zasadnutí rady školy dňa 6.3.2018.

 

 V Levoči, 29. 1. 2018

Ing. Alena HREŠKOVÁ, v. r. riaditeľka

 

 

ZMATUROVANÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

Taaaaaakto sa "potili a dolovali" svoje naučené vedomosti..........enlightened

potom sa už len usmievali laughlaughlaugh

Vsetkým naším absolventom blahoželáme a prajeme úspešný štart do nového začiatku.

Kolektív učiteľov SOŠ Majstra Pavla

 

 

Rozbehni sa!

Počas školského roka 2017/2018 sa žiaci SOŠ Majstra Pavla zúčastnili projektu Rozbehni sa!.  Počas ktorého sa naučili:

 • rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál
 • vytvárať biznis modely a spraviť skúšku správnosti nápadu cez čísla
 • vylepšovať svoje nápady tak, aby boli 2x lepšie ako konkurencia
 • osloviť zákazníkov a zrealizovať zákaznícky prieskum
 • vytvoriť prototyp nápadu a jednoduchý testovací web
 • zrealizovať online marketingovú kampaň a merať jej úspešnosť
 • testovať nápady v malom a uistiť sa, či stoja za to.

Projekt je určený pre:

 • začínajúcim podnikateľom, ktorí rozbiehajú svoj prvý nápad, potrebujú jednoduchý návod ako na to a chcú sa vyhnúť začiatočníckym chybám
 • existujúcim podnikateľom, ktorí podnikajú intuitívne, chcú rozbiehať svoj nový nápad viac systematicky, rýchlejšie a s menšími nákladmi

Misiou projektu je:

Prvou fázou podnikania v 21. storočí je nepodnikanie. Na začiatku nepodnikáš, ale testuješ či sa oplatí začať. Rozbehni sa! je tu preto, aby ťa naučilo ako otestovať akýkoľvek nápad čo najrýchlejšie a najlacnejšie.

 

16.5.2018 - Europe Direct Poprad 

Dňa 16.5.2018 sa žiaci SOŠ Majstra Pavla zúčastnili prednášky s témou: Mladý manažér pre trh práce EÚ – pod vedením p. Petra Litavca, CSc.

 

Mladý manažér pre trh práce EÚ - Diskusný seminár o zamestnanosti pre mladých euroobčanov

 

 

 

 

 

Školfest - najväčší deň detí v Košiciach

Dňa 2. 5. 2018 sa žiaci zúčastili koncertu v STEEL ARÉNE v Košiciach, kde vystúpili traja známi spevácia a to: Dara Rolins, Desmod a Komajota. Po koncete sme navštívili Staré mesto - spievajúcu fontánu a kostol sv. Alžbety. smiley Počasie bolo nádherné. yes 

Koncert sa uskutočnil pod vedením Ing. Novákovej a Mgr. Kollárovej

Viac foto nájdete v albume 

RECYKOHRY - RECYKLOVANIE ODPADU - AJ NAŠA ŠKOLA SA ZAPÁJA laugh

ČO JE RECYKLÁCIA?

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov...). Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

V súčasnosti sa na Slovensku recykluje len asi 1,2 % komunálneho odpadu.

 

Veľa ľudí už pochopilo, že hádzať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je najlepšie riešenie. Recyklovanie je dnes “in” a preto má väčšina z nás doma pekné farebné nádoby na separovanie odpadu. Niekto separuje len sklo, noviny a PET fľaše a niekto rozoberie aj obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko zrecykloval osobitne. Štatistiky však hovoria jasne. Slováci recyklujú málo. Ak by sme vysypali na zem priemernú nádobu na komunálny odpad a ručne všetko dotriedili, tak by na skládku poputovali iba 4%. Všetko ostatné by ešte mohlo byť nejakým spôsobom zhodnotené a zrecyklované.

 

NAPRÍKLAD:

 PAPIER

 • z recyklovaného papiera sa vyrába veľa úžitkových vecí  
 • vyhadzovaním papiera v SR zničíme ročne 3 000 ha lesa

 SKLO

 • sklenené obaly môžeme opätovne použiť 15 – 75 krát, sú dlhodobo dobre recyklovateľné
 • recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh elektrickej energie

 PLAST

 • rozklad plastov v prírode trvá niekoľko desiatok rokov
 • z celkového množstva 3,6 milióna ton PVC odpadov vznikajúcich v Európe je recyklovaných len 100 000 ton, čo predstavuje 2,7 %
 • 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných  na výrobu jednej  fleecovej bundy
 • zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť  jeden koberec
 • 100 ton vytriedeného papiera = ušetrený 1 ha 100-ročného lesa
 • 1 tona vytriedeného papiera = 17 ušetrených stromov
 • z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • z nápojových kartónov sa stanú kuchynské papierové utierky
 • rozdrvený a zlisovaný materiál viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakov) sa používa v stavebníctve ako izolačný materiál
 • v súčasnosti sa zhodnocuje len cca 1,5 % odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov

 HLINÍK

 • hlinikárne sú tiež veľkými znečisťovateľmi životného prostredia prachom a spotrebiteľmi rudy
 • recykláciou hliníka sa ušetrí až 95 % energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu
 • z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče
 • 670 vyzbieraných a zrecyklovaných hliníkových  plechoviek  je potrebných napr. na výrobu jedného bicykla

  PLASTOVÁ ZÁPLAVA

Plasty vplývajú na životné prostredie vo všetkých fázach svojho vzniku a života, od ťažby ropy a plynu cez výrobu plastov až po konečné spracovanie odpadu. Európska komisia (EK) zverejnila takzvanú Zelenú knihu, cieľom ktorej je začať diskusie o tom, ako zlepšiť udržateľnosť plastových produktov počas celého ich životného cyklu a ako zmierniť vplyv plastového odpadu na životné prostredie. Správa EK upozorňuje na skutočnosť, že v modernom svete sa plasty stali materiálom, ktorému sa nedá vyhnúť. Majú všestranné využitie a sú odolné, no táto odolnosť komplikuje ich likvidáciu.

zdroj: Európska komisia

SEPARUJTE S NAMI

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiály, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr vhodiť (ako triediť).

 http://www.separovanyzber.sk/sites/default/files/kos.gifPanáčik s košom znamená, že použitý obal máme uložiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

 

http://www.separovanyzber.sk/sites/default/files/zeleny-bod.gifMedzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale  výrobku informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

 

PREČO SEPAROVAŤ?

Pri separovanom zbere opätovne využívame nepotrebnú vec, ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť.

Pri separovaní:

 • znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládku a tým znižujeme negatívne vplyvy na životné prostredie
 • znižujeme náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku
 • šetríme prírodné zdroje

12.4.2018  Mladý Európan - Poprad hotel Satel

Zastúpenie Európskej komisie a sieť 9 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR vyhlásilo  tento rok už 13. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž bola určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Aj naša škola sa tejto súťaže opäť zúčastnila v zložení Kristián Hudák, Adam Rímsky, Matej Bartko.

 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Medzi hlavné priority tohto roka patria: Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, 10 priorít Európskej komisie, Investičný plán pre Európu a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2018, konkrétne Bulharsko a Rakúsko. K ďalším prioritám patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. Ďalej je to znalosť rôznych európskych programov ako napríklad Európsky zbor solidarity, Európa pre občanov a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.

 

Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

 

Aj naša škola sa tejto súťaže opäť zúčastnila pod vedením Ing. Šupolovej,  v zložení Kristián Hudák, Adam Rímsky, Matej Bartko.

Ďakujeme za reprezentáciuyeswink

 

 

 

 

5.4.2018   -    Mini innovation Camp - Košice  

 

JA Slovensko v spolupráci s Monsanto Fund pripravila v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní súťaž Mini Innovation Camp
Súťaž sa uskutočnila 5. apríla 2018 v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 29 študentov programov JA Aplikovaná ekonómia, JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II.  

 

Súťaž Mini Innovation Camp predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 4- členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. 

Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšali si tiež tímovú prácu. Zúčastnili sme sa ho aj my v zložení Erik Bendžala, Viktor Kováčik.

Najlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny. A my sme do jedného patrili. Obsadili sme krásne 3. miesto - Viktor Kováčik. 

Blahoželámelaughyesyesyes

A ďakujeme za úžasnú reprezentáciu školy. 

http://www.jaslovensko.s k/showdoc.do?docid=8359

 

"Vítame jar tradične" - 

Po roku sa naša škola opäť zúčastnila akcie mesta Levoča "Vítame jar tradične" . Žiačky z odborov cukrár a výroba konfekcie sa prezentovali svojimi výrobkami na tému Veľká noc a prichádzajúca jar, pričom sladké koláčiky mali veľký úspech ako pre malých, tak aj pre veľkých maškrtníkov 🍰🍰🍰

 

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 

Dňa 19. marca 2018 sa v Košiciach uskutočnilo oblastné kolo pre KE a PO kraj v súťaže o najlepšieho autoopravára 2018.

Súťaže sa zúčastnil Kristián Hudák, žiak III. A  triedy, ktorý nás  statočne reprezentoval pod vedením p. Ing. Suchého a p. Ing. Babika. Nakoniec obsadil krásne 5. miesto. 

Blahoželáme laughsmileylaugh 

 a ďakujeme za reprezentáciu našej školy 

 

 

 

15.2. 2018 - WUNTH s.r.o. 

Dňa 15.2.2018 sme v našej škole privítali pracovníka spoločnosti WŰNTH s.r.o. p. Jakubeca , ktorý našim žiakom prišiel odprezentovať a názorne ukázať ako funguje princíp klimatizácie v autách. Prezentácie sa zúčastnili žiaci odboru autoopravár, technické služby v autoservise a dopravná prevádzka. Ukážky boli náučné a zaujímavé nie len pre žiakov, ale aj pre našich pedagógov. Spoločnosti WŰNTH s.r.o. patrí ešte raz vďaka, nakoľko svoju službu poskytovali bez nároku na odmenu.

 

5.2.2018 - Finančná olympiáda 

žiaci I. DR, II. ER sa zúčastnili online súťaže vo finančnej vedomosti. 

 

31. 1. 2018 - Výstava 12 patrónov - ochrancov vedy, techniky a remesiel

Dňa 31. 1. 2018 sa žiaci II. ER a III. B zúčastnili výstavy 12 patrónov - ochrancov vedy, techniky a remesiel v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií o patrónoch a ich modernej podobe prispôsobenej súčasným odborom. Oblasti patrónstva jednotlivých svätcov boli prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov, ako sú astronómia, fyzika, chémia, fotografická technika, hodinárstvo, kníhtlač, kováčstvo, hutníctvo či strojárstvo. 

Výstava sa nám veľmi páčila.yes Najviac nás zaujal oživovací prístroj, fotoaparát a sv. Izidor, ktorý je patrónom internetu smiley

Prehliadka výstavy sa uskutočnila pod vedením Mgr. Kollárovej a Ing. Novákovej.

 

 

1. 12. 2017 - Červené stužky - symbol boja proti chorobe AIDS

Dňa 1. 12. 2017 sa žiaci II. ER zúčastnili celoslovenskej kampane Červené stužky – kampaň boja proti AIDS, ktorá sa konala v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017. Stretnutie sa konalo na Mestskom úrade v Žiline. Počas stretnutia sa žiaci dozvedeli množstvo informácií. Po ukončení stretnutia sme strávili príjemné poobedie na vianočných trhoch v Žiline. V rámci tejto kampane sme sa so žiakmi zapojili do rôznych aktivít (výtvárná súťaž, premietnutie filmu Anjeli, In your face, nosenie a tvorba červených stužiek a pod....). 

Viac fotiek nájdete vo fotoalbume laugh 

 

20. 11. 2017 - Medzinárodný deň bez fajčenia 

Dňa 20. 11. 2017 sa žiaci I. AA, I. AC, II. AA a II. AC zúčastnili prednášky spojenej s diskusiu v rámci medzinárodného dňa bez fajčenia. Cieľom prednášky bolo informovať žiakov o škodlivých účinkoch fajčenia na človeka a jeho organizmus. Našim hlavným cieľom bolo presvedčiť žiakov, aby sa vzdali tejto drogy. 

 

 

16. 11.2017 Vyhodnotenie v umelcko-výtvarnej a cukrárskej súťaže

- pripomenutie si Medzinárodného dňa študentstva -ENVIROPROJEKT 2017

Žiaci sa aktívne zapájali do tvorenia a výroby konkrétnych výrobkov - plagáty, cukrovinky, torta v rámci nášho zapojenia sa do Enviroprojektu - OZELEŇME SA. 

Najkrajšie práce boli následne ohodnotené  vecnými - knižnými odmenami. 

Blahoželáme a veríme, že takto budeme pokračovať aj naďalej. yes

 

 

Milí deviataci, pozývame Vás na burzu stredných škôl 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad EURES Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie Levoča BURZA stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov Úrad PSVR Námestie Majstra Pavla 59 Levoča 15.11.2017 9:00 - 14:00 hod. Ústredie PSVR CPPPaP v Levoči.

 

 

 

 

9. novembra 2017 návšteva  expozície v múzeu Spiša so zameraním na význam ochrany 

                        prírody spojenú s besedou s pracovníkom (riaditeľom) Národného parku

                        Slovenský raj a členom Horskej služby

                       Zodp.: koordinátor projektu, učitelia Ekológie

16. novembra 2017 vyhodnotenie súťaže v umelecko – výtvarnej a cukrárskej tvorbe pri             

                       príležitosti Medzinárodného Dňa študentstva

                       Zodp.: komisia v zložení – riaditeľ školy, koordinátor projektu a koordinátor

                       environmentálnej výchovy na škole, lektor

27. 10. 2017 - " Pýšeme bes chíb " laugh

Pri príležitosti 202. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa dňa 27.10.2017 na pôde Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči uskutočnil 3. ročník Majstrovstiev levočských stredných škôl v písaní diktátu. Žiaci mali tak možnosť preukázať svoje znalosti zásad ortografie slovenského jazyka.

Súťaž prebehla v dvoch kolách. Dvanásť najlepších súťažiacich z prvého kola s najnižším počtom mínusových bodov postúpilo do druhého kola. Víťazmi sa stali súťažiaci s najnižším počtom mínusových bodov.

Na treťom mieste sa umiestnila Dominika Salanciová z Gymnázia sv. Františka Assiského, striebornú priečku obsadila Karolína Kopaničáková z Gymnázia J. F. Rimavského. Víťazkou sa nakoniec stala Dominika Koščáková z Gymnázia sv. Františka Assiského.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým DIKTÁT-orom ďakujeme za účasť.

 

 

24. 10. 2017 - Diskusia o závislosti

Dňa 24. 10. 2017 sa žiaci I. AA, I. AC, II. AA a II. AC zúčastnili diskusie o závislosti v rámci protidrogovej prevencie. Diskusiu viedla psychologička Mgr. Poláková z  neziskovej organizácie Trojlístok n. o. z Prešova so svojími dvoma pomocníčkami z Prešovskej univerzity.

 

2. 10. 2017 - Finančná gramotnosť

Dňa 2.10.2017 sa žiaci SOŠ Majstra Pavla zúčastnili prednášky o Finančnej gramotnosti, pod vedením p. Vaneka.

Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

 

Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Všetci máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretáme každodenne a sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch produktov.

Prieskumy poukazujú na nízku úroveň finančnej gramotnosti. Nie je to iba slovenský fenomén, ale dlhodobejší svetový problém, ktorého riešením sa už niekoľko rokov zaoberá aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

Finančnú gramotnosť môžeme charakterizovať ako súbor finančných vedomostí, zručností a skúseností s efektívnym riadením vlastných finančných prostriedkov, ako i schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Len dostatok informácií a schopnosť pretaviť ich do správnych finančných rozhodnutí je predpokladom prosperity a finančne stabilnej budúcnosti jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.

 

OZNAM

milí deviataci a rodičia, naša škola Vám ponúka v budúcom školskom roku 2018/2019  možnosť ďalšieho vzdelávania v týchto študijných a učebných odboroch  

 

 

Učebný  štvorročný odbor – NOVÝ  ODBOR v školskom roku 2018/19

2977 H  CUKRÁR KUCHÁR

Učebné trojročné odbory

2964 H   CUKRÁR

2487 H   AUTOOPRAVÁR MECHANIK

 

Učebné dvojročné odbory

3178 F   VÝROBA KONFEKCIE

2498 F   TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISE

 

Študijné dvojročné nadstavbové odbory

2982 L 02   POTRAVINÁRSKA VÝROBA

2414 L 01   STROJÁRSTVO

6403 L         PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

3757 L         DOPRAVNÁ PREVÁDZKA

záujemcom odporúčame kontaktovať našu školu osobne

tešíme sa na Vás

kolektív zamestnancov SOŠ Majstra Pavla v Levoči

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

27.09.2017- Školský výlet 

Dňa 27.09.2017 sa žiaci vybraných tried v rámci projektu ENVIROPROJEKT 2017 Ozelňme sa zúčastnili náučeného výletu do krás Národného parku - Slovenský raj - Čingov. Odviezli sme sa autobusom a spoločne s učiteľmi sme upratovali chodník a  urobili si krásnu turistickú prechádzku na Tomášovský výhľad z hotela TRIO – Čingov.... Výhľad bol nádherný, niektorí z nás boli na tomto mieste prvýkrát. Po namáhavej turistike sme vyhladli a tak sme opekali a grilovali samé dobroty wink Neskôr sme si zahrali volejbal. Aj napriek horúcemu počasiu  sa nám výlet veľmi páčil. 

Ďakujeme smiley yes

 

 

 

4.10.2017 turistická vychádzaka Farma ODORICA

                       príležitosti Svetového dňa ochrany zvierat               

18.09.2017 Upratovanie Lesy mesta Levoča

 

 

Dňa 21. 6. 2017 sa žiaci I. ER, I. CP a I. CD zúčastnili prehliadky stálej expozície v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Žiaci prešli všetkými časťami od histórie cez učebné pomôcky a ľudské zmysly. Najviac nás však zaujali ľudské zmysly, ktoré sú v živote človeka najdôležitejšie. Žiaci sa dokázali vcítiť do pocitov tých, ktorým tieto zmysly chýbajú, resp. o nich prišli. Celou expozíciou nás sprevádzala vedúca múzea p. Petreková, ktorá svojim výkladom žiakov zaujala a upútala ich pozornosť. yes

Ďakujeme!

Prehliadka stálej expozície sa uskutočnila pod vedením Ing. Novákovej a Mgr. Kollárovej

 

Fotky nájdete vo fotoalbume  winklaugh

 

 

 


             

15. 5. 2017 - Poznávanie histórie mesta Levoča 

Dňa 15. 5. 2017 sa žiaci II. CR zúčastnili poznávania histórie mesta Levoča. Výklad viedla PhDr. Astrid Kostelníková, ktorá zaujímavou formou upútala našich žiakov. Naše mesto má bohatú a slávnu históriu, o ktorej sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, napríklad aj to prečo sú slovenské ženy krásne smiley

Poznávanie histórie mesta Levoča sa uskutočnilo pod vedením Ing. Novákovej 

 

5. 5. 2017 - Prednáška o kapitálovom trhu 

Dňa 5. 5. 2017 sa žiaci I. ER, I. CP, I. CD a II. CR zúčastnili prednášky o kapitálovom trhu. Prednášku viedli zástupcovia medzinárodnej spoločnosti MBI - Marketingberatung International spol. s r.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa žiakom snažili priblížiť fungovanie kapitálového trhu a objasniť nástroje, s ktorými sa na kapitálovom trhu obchoduje. Cieľom prednášky bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov. Aktívni žiaci boli ocenení rôznymi darčekmi od spoločnosti MBI. 

Prednáška sa uskutočnila pod vedením Ing. Kataríny Novákovej. 

 

26.4.2017 - Súťaž v pečení, Výstava Lipany

LIPIANSKA GASTRO SHOW 2017 a Majster Cukrár 2017 
 

Súťaž Lipianska gastro šou Dňa 26.4.2017 sa žiačky III.B triedy zúčastnili v Lipanoch na súťaži „Lipianska gastro šou“ a Majster cukrár 2017 pod vedením Ing. Sopkovej. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: Kysnuté cesto: žiačky Hricová a Jureková, ktoré sa umiestnili v striebornom pásme. Majster cukrár 2017: žiačka Duľová, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme. Žiačkam srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. V rámci exkurzie prišli povzbudiť našich súťažiacich aj všetci žiaci z odboru cukrár pod pedagogickým dozorom Mgr. Soľanovej a Ing. Dubiňáka.

25.4.2017 - Krajské kolo hádzaná chlapci Prešov

Družstvo chlapcov pod vedením p. uč. Pavola Skladana obhájilo krásne 2. miesto v krajskom kole hádzanej chlapcov. Súťaž sa konala v meste Prešov. 

Blahoželáme chlapci laughyes

 

 

19.4 2017 - Mladý európan 2017

Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v Poprade

Dnes sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017. Súťaže sa zúčastnilo 11 stredných škôl z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča. 

Víťazom regionálneho kola, ktorý bude reprezentovať región Tatier na národnom kole dňa 06. júna 2017 v Bratislave sa stalo súťažiace družstvo Gymnázia D. Tatarku z Popradu.

Našu školu reprezentovali dievčatá II.AC Miroslava Skasková, Dominika Kurtová, Zuzana Kočková.

7.4.2017. - Svedový deň zdravia 

"Depresia - hovorme o nej" 

6.4.2017 - Vítanie jari 

Dňa 6.4.2017 sa žiačky z odborov cukrár a výroba konfekcie zúčastnili výstavnej akcie „Vítame jar tradične“, ktorú organizovalo mesto Levoča. Žiačky sa prezentovali výrobkami s jarným motívom, ktoré si vyrobili na odbornom výcviku. Akcia sa uskutočnila pod vedením majsteriek Kiseľovej, Mgr. Soľanovej a Ing. Sopkovej

Výstavy sa zúčastnili aj žiaci II.AC, II. AA, III. B pod vedením p. Skladana, Ing. Dubiňáka ako diváci a povzbudzujúci. :D 

Ďakujeme za krásnu prezentáciu školy. yes

4.4.2017 - Medzinárodný deň Rómov 

Prednáška sa konala v divadle mesto Levoča, kde vedenie OZ Mladí ľudia - téma mládež na Slovensku, podpora mládeže, apolitické prednášky. Žiaci I. ER, II. AC sa jej zúčastnili pod vedením Mgr. Feješovej, Ing. Dubiňáka, Mgr. Krátkej. 

 

31.3.2017 - KROS Mladý účtovník 2017 Košice 

Olympiáda Mladý účtovník 2017

 • Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. vyhlásili jubilejný 20. ročník súťaže pre študentov stredných škôl v účtovníctve - Olympiáda Mladý účtovník 2017.

 • Ide o celoštátnu súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

 • Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy.

My sme sa zúčastnili tohto kola v meste Košice na Ekonomickej univerzite. 

Našu škola krásne reprezentovali žiaci II. CR - Štefánia Grešová, Ján Podracký. 

Ďakujeme yeswink

28.3.2017 - Okresné kolo florbal - chlapci

Chlapci získali krásne I. miesto. Blahoželááááááááááme  

24.3.2017 - Protidrogové aktivity - "ČISTÉ ŠKOLY"

Protidrogová akcia zameraná na prevenciu proti drogám. Akcia sa uskutočnila pod vedením PZ Poprad - a služobného psa laugh, ktorý názorne prehľadal jednotlivé triedy a veci žiakov. 

Žiaci tak mali možnosť v praxi vidieť, ako pracuje taký služobný pes. 

 

22.3.2017 - Okresné kolo v hádzanej - chlapci

20.2.2017 - Valentínska kvapka krvi

 

17.2.2017 - EKOTOPFILM - enviromentálny výchova - Filmový festival 

III. STUPEŇ SŠ 11:30-12:30 – FILMOVÝ PROGRAM 32’

138 TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ DE/2’ SK DABING

Krátky animovaný film o príbehu trvalej udržateľnosti, od začiatkov v 18. storočí až po celosvetové environmentálne konferencie dneška. Vysvetľuje jej dôležitosť pre našu budúcnosť.

111 VOLÁM SA EVA A JAROVECKÉ RAMENO SI NEDÁM SK/15’ SK ZNENIE Príbeh o nezmyselnej devastácii a záchrane Jaroveckého ramena je výpoveďou študentov Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby. Dokumentárny film ,,Volám sa Eva a Jarovecké rameno si nedám’’ formou lyrického monologue apeluje na ľudské svedomie a potrebu ochrany prírody a jej spodných vôd – pitného zdroja nevyhnutného pre život nás všetkých.

161 NATURA 2000 SK/4’ SK ZNENIE Natura 2000 - tento film nám priblíži význam, cieľ a poslanie sústavy chránených území označovaných ako Natura 2000. Dozvieme sa, z akých smerníc vychádza, koľko je v nej doposiaľ zahrnutých území európskeho významu a chránených vtáčích území na Slovensku. Natura 2000 je príležitosťou ukázať, ako si aj my vážime hodnoty kultúrno-prírodného dedičstva našej krajiny a ako chránime a staráme sa o vzácne druhy rastlín a živočíchov európskeho významu a ich biotopy.

212 AKO SA STAŤ VEGÁNOM: ALYSSIN PRÍBEH US/4’ SK DABING Krátky dokument zachytáva príbeh Alyssy ako a prečo sa stala vyznávačkou vegánstva.

201 ŽIJEME POD VODOU DE/7‘ SK DABING „Podmorskí” nadšenci, potápači a filmári z organizácie Jetlagged dávajú koralom novú šancu na život. Na ostrovnom raji Indonézie stavajú vážne poškodeným koralom umelé koralové útesy. Konštrukcie sú vybavené zvláštnosťou – elektrickým prúdom. Vďaka nemu rastú koraly rýchlejšie a sú zdravšie. Úspech projektu je skutočne prekvapujúci.

Festivalu sa zúčastnila aj naša škola pod vedením všetkých pedagógov pedag.zboru.

 

 

 

POZVÁNKA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MAJSTRA PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA
SOŠ Majstra Pavla v Levoči – škola remeselných zručností Vás pozýva na
Deň otvorených dverí
dňa 3. marca 2017 (piatok) od 8,00 hod
.


Predstavené budú učebné odbory, ktoré otvoríme v školskom roku 2017/2018:
3-ročné učebné odbory: 2964 H cukrár
2487 H autoopravár mechanik
2433 H obrábač kovov (nový odbor)
2464 H strojný mechanik (nový odbor)


2-ročné učebné odbory: 3178 F výroba konfekcie
2498 F technické služby v autoservise
3161 F praktická žena (nový odbor)


Žiaci trojročných učebných odborov môžu získať prospechové štipendium:
30,- € študijný priemer do 2,20
15,- € študijný priemer do 3,00


Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné študijné nadstavbové odbory:
3757 L dopravná prevádzka
2414 L 01 strojárstvo
2982 L 02 potravinárska výroba
6403 L podnikanie v remeslách a službách


Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy je možné dohodnúť aj individuálne na tel. čísle 053/4513291-3, 4513653, 0904 656956, príp. mailom: riaditel@souplevoca.sk .

 

Poďakovania yessmiley

Naša škola získala:

1. Poďakovanie za podporu desiateho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY - kampaň boja proti AIDS

2. Poďakovanie za darovanie krvi - Nemocnica s poliklinikou SNV

 

1.12.2016

Červené stužky – kampaň boja proti AIDS

Dňa 24. 11. 2016 až 1. 12. 2016 sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky  v rámci svetového dňa boja proti AIDS. Svojpomocne sme si vyrobili červené stužky, ktoré sme nosili celý týždeň. Dňa 1. 12. 2016 sme si zo žiakmi pozreli dokumentárny film Anjeli a porozprávali sa o infekcii AIDS, pretože život je len jeden, je to dar, ktorý si treba vážiť a ktorý máme vo vlastných rukách. Tieto aktivity prebehli pod vedením Ing. Novákovej.

 

23.11.2016

GENERÁCIA X, Y, Z

Výchovný koncert Generácia XYZ

 

Dňa 23. 11. 2016 sme sa zúčastnili výchovného koncertu pod názvom Generácia XYZ, ktorý organizovala umelecká spoločnosť LETart production. Koncert sa nám veľmi páčil a každý z nás si odniesol nejaké ponaučenie s hlavným poslaním: „Snažme sa byť prínosom pre náš národ a navzájom sa akceptujme, rešpektujme a pomáhajme si – veď sme ĽUDIA!”

22.11.2016

Ovládať pravopis je „in“

Dňa 22.11.2016 sa v priestoroch SOŠ Majstra Pavla v Levoči konal už 2. ročník Majstrovstiev levočských stredných škôl v písaní diktátu. Dvojkolovej súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov zo všetkých levočských stredných škôl a gymnázií. Víťazkou sa stala Dominika Salanciová z Gymnázia sv. Františka Assiského, na druhom mieste sa umiestnila Lenka Grečková zo Strednej pedagogickej školy, tretie miesto obsadila Gabriela Semanová z Gymnázia J. F. Rimavského. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Súťaž prebehla pod vedením Mgr. Dominiky Feješovej.

Ďakujemeeeeeeee   laugh  wink  laugh

16.11.2016

Nickyho rodina - dokumentárny film

/slovenský režisér Matej Mináč/

 

16.11.2016 - sme sa celá škola SOŠ Majstra Pavla zúčastnili filmového predstavenie na počesť pamiatke Nicholasa Wintona - záchrana 669 českých a slovenských detí tesne pred začiatkom II. svetovej vojny. 

Pri pozeraní tohto filmu sme nezbudli na židovské deti a ich rodiny kedysi žijúce v našom meste, na našich uliciach. Neprešlo ani 80 rokov odvtedy, čo museli nedobrovoľne opustiť svoje domovy a priateľov. 

Aj v našom meste žilo veľa židovských rodín. Jedinou pamiatkou na židovský národ v Levoči je cintorín, existujúci dodnes. 

Ďakujeme a 

Česť jeho pamiatke 

 

 

 

 

 

 

25.10.2016 - Študentská kvapka krvi -

"NECH UŽ SI, AKÝ SI, POTREBUJEME AJ TVOJU KRV!"

 

Žiaci I. ER a II. CR sa pod vedením Ing. Šupolovej

opäť zúčastnili študentskej kvapky krvi,

a tak prispeli k zdraviu a pomoci ostatným.

Ďakujeme

 

20. 10. 2016 - Diskusia o závislostiach 

Dňa 20. 10. 2016 sa žiaci III. A, III. B, I. ER, I. CP a I. CD zúčastnili diskusie o závislostiach v rámci protidrogovej prevencie so zamestnancami neziskovej organizácie Trojlístok n. o. z Prešova – Mgr. Polákovou a Mgr. Adamkovičom pod vedením p. uč. Ing. Novákovej. yes

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2016 - Hodina angličtiny - inak laugh

s kanadskou lektorkou a poetkou Andréou Jarmai z Toronta.

 

Andréa Jarmai

Kasandra sa obzerá

 

A čo z toho, že nikto z vás mi neuveril? Zmenilo

to niečo?

 

Horelo Ilium o čosi menej jasne, bola hrôza,

ktorá sa vyliala z toho brucha o čosi menej desivá, krv

o čosi menej červená, ak nikto neuveril tomu, čo som povedala?       

 

A ja, bola som predčasne pripravená na všetky včasné výstrahy?

Panikárka, hysterka, šialená

fľandra.

 

Bohovia toho, čo chcú zničiť najprv

zosmiešnia

.

A teraz, ako tá druhá, Lótova žena bez mena –

tá, prečo to ona urobila? Obzriem sa, iba

raz. V kruhu okolo mňa, žiarivé plamene zjavenia,

skáču a tancujú na trhline.

 

Toto je svet, ktorý večne horí, toto je svet

opäť v plameňoch. Trója ustavične horí, kdekoľvek,

kedykoľvek. Odtiaľ v daždi spod plátenej striešky

sa obzriem. Späť a dolu. To, azda,

bola tá chyba, prečo si ma nikdy nemiloval.

 

Ale ako by som nemohla, vidiac to všetko v predstihu?

Iba som sa obzrela z budúcnosti nad vami,

v ktorej ste malí, rad hmyzu ustavične prechádzajúci

svetlom. Vstúpim s vami, pôjdem tentoraz

s vami a zatvorím za sebou dvere.

Za nami.

 

Je tma a teraz nič nevidím. Začneme znova

opäť od začiatku? Začneme spolu.

Začneme.

 

Preklad Peter Milčák

20. 5. 2016 - "Slovenčina inak" laugh

Slovenčina inak

 

Slovenčina inak je otvorený cyklus hodín slovenského jazyka a literatúry, ktorých cieľom je atraktívnym spôsobom sprístupňovať súčasnú slovenskú literatúru a vybrané kapitoly z jazykovedy. 20. mája 2016 prebehlo v rámci tohto cyklu čítanie z tvorby prozaikov – víťazov súťaže Poviedka - Sone Uhrikovej (poviedkový debut Živé ploty, vydavateľstvo KK Bagala) a Václava Kostelanského (zbierky poviedok Chuť zabiť a Incident, vydavateľstvo KK Bagala) a aforistu Tomáša Uleja (zbierky epigramov a aforizmov Ale a Bodaj bi) spojené s diskusiou o zmysle a hodnotách literatúry, čítaní a percepcii beletrie, o spôsobe tvorby umeleckého textu ako o individuálnom akte či o súčasnej žurnalistike a budúcnosti tlačených novín na Slovensku. Podujatia sa zúčastnili aj študenti iných stredných škôl z Levoče a Popradu.

 

Ukážka z tvorby Tomáša Uleja:

 

Za dobrotu

na Golgotu.

 

V čom pravica nepoľaví,

to ľavica nepopraví.

 

Naša láska

išla cez žalúdok.

Ale už je to dávno

odviate vetrom.

 

 

13.5.2016 -"Čo je archeológia" laugh

V piatok 13. mája 2016 sa v priestoroch SOŠ Majstra Pavla uskutočnila prednáška archeológa JUDr. Mgr. Gabriela Lukáča, vedúceho Krajského pamiatkového ústavu v Prešove, pracovisko Levoča, na tému „Čo je to archeológia?“. Nebola však zameraná len na základné otázky, ktoré sa viažu k tejto vedeckej disciplíne, ale ponúkla aj informácie o dávnom osídlení Spiša so špeciálnym zameraním na jeden z najväčších archeologických objavov v posledných desaťročiach – hrobku vandalského bojovníka v Poprade-Matejovciach starú vyše 1600 rokov. Hrobka mala drevenú komorovú konštrukciu zapustenú do ílovitého podložia. Komora s dvojitou stenou bola vyrobená zo smrekovca, ako izolant bolo použité bukové drevené uhlie. Dno konštrukcie hrobky bolo v hĺbke 495 cm a stavbu prekrývala sedlová strecha. Výskum ukázal, že hrobka už bola v minulosti vykradnutá, avšak práve vďaka narušeniu stavby vykrádačmi, sa do komory dostala spodná voda a zakonzervovala tak unikátne nálezy. Medzi nálezmi sa zachovali niektoré časti pôvodného hrobového inventára. Mŕtvy, z ktorého sa zachovalo iba niekoľko článkov prstov, stavcov a rebier bol zrejme oblečený v honosnom rúchu s prelamovanými koncami a lemami, koženými pásikmi a remienkami, bohato vyšívanom zlatými niťami. Obutý bol v kožených topánkach, z ktorých sa zachoval len jeden kus. Najviac nálezov však poskytla časť v juhozápadnom rohu hrobky. V medzere medzi komorami sa nachádzalo osem hlinených nádob, bronzové vedro,  prútený košík a zvyšok posmrtnej potravy, zrejme bravčovej šunky zakrytej lykovou rohožou. Významným je nález prívesku zhotoveného zo zlatej mince rímskeho cisára Valensa z roku 375, ktorý asi vykrádačom vypadol pri vynášaní koristi. Najpôsobivejšími časťami súboru objavených pamiatok sú časti dreveného nábytku, ktoré sú skutočným unikátom a poznáme ich z germánskych či rímskych hrobiek, z teritoriálne vzdialených oblastí. 

Aj takto spoznávame prírodu.

9. 5. 2016 - 12.5.2016 

V rámci projektu Erasmus + sa Ing. Jozef Babík, učiteľ odborných predmetov v odbore autoopravár zúčastnil medzinárodného projektu v UK, Harlow Town.

 

"STEP AHEAD" - The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry

 

 

Štát, mesto: United Kingdom, Harlow Town

Vykonaná v dňoch: 09.05.2016 – 13.05.2016

Prijímajúca organizácia (názov a adresa): The Inštitúte of the Motor Industry,

                                                                    Fanshaws, Brickendon UK-SG13 8PQ Hertford  

Stručný priebeh pobytu

Cesta sa uskutočnila v rámci projektu „STEP AHEAD“ č. 2015-1-SK01-KA202-008909.

Medzinárodného tréningu sa zúčastnili dvaja projektoví partneri zo SR (SOŠA, INAK) a partner z ČR NAPA TRUCKS. Tréning sa konal  na pôde anglického partnera IMI, ktorý spolu s ATT zastrešoval organizačné zabezpečenie tréningu a odborné vstupy tréningu.

Štát, mesto: United Kingdom, Harlow Town

Vykonaná v dňoch: 09.05.2016 – 13.05.2016

Prijímajúca organizácia (názov a adresa): The Inštitúte of the Motor Industry,

                                                                    Fanshaws, Brickendon UK-SG13 8PQ Hertford  

Kontaktná osoba (meno a priezvisko, funkcia, e-mail, tel.): Ing. Tom Denton, koordinátor projektu

 

 

09.05.2016

Prvý deň medzinárodného tréningu bol určený na dopravu do miesta realizácie a ubytovanie v hoteli Trawelodge. O 4.40 bol zraz účastníkov na letisku v Bratislave, odlet do Londýna, preprava do hotela a následný presun do konferenčných priestorov.

O 11.00 hod. bol oficiálne otvorený 2. medzinárodný tréning projektu STEP AHEAD.

Na úvod organizátori predstavili projekt a jeho ciele, ktoré spočívajú v tvorbe inovatívnych výučbových materiálov a k nim spracovaných metodík, z oblasti „top“ noviniek automobilového priemyslu (Ing. Janka Maštrlová).

Nasledovalo predstavenie účastníkov, ich škôl a vyjadrenie očakávaní tréningu.

V poobedňajších hodinách bola odprezentovaná metóda „Icebreaker“ (Ing. Tom Denton) a následne aplikovaná do výučby elektrických schém. V rámci skupinovej práce boli uvedenou metódou riešené úlohy v  elektrozapojení.

Nasledovala prezentácia aktivít metódy E-U-R a opäť skupinová práca na zadaných úlohách. V poslednej časti tréningového dňa sme aplikovali aktivity metódy E-U-R do úloh zadaných IMI a opäť sme ich riešili skupinovo.

 

10.05.2016.

V doobedňajších hodinách partner INAK pokračoval v prezentácii aktivít metódy E-U-R a aktívne nás zapájal do rôznych tvorivých úloh, ktoré sa realizovali v skupinách, alebo jednotlivo. Na záver doobedňajšieho programu ATT (Ing. Alan Church) nám zadal úlohy, ktoré sme riešili na poobedňajšej návšteve Science museum. Tieto úlohy boli zamerané na prepojenie histórie techniky s inováciami v automobilizme. V podvečerných hodinách sme sa zúčastnili prehliadky historického centra Londýna a večerných hodinách sme sa vrátili späť do hotela.

 

11.05.2016

Tretí deň tréningu sa začal prácou na metodikách  a ďalšími aktivitami E-U-R. Nasledovali prednášky o princípoch diagnostiky a ukážky pokročilej diagnostiky formou e-learningu. Získané poznatky sme aplikovali prácou v skupinách do oblasti elektriky a elektroniky automobilov.

Po obede nasledovala diskusia a naše otázky na IMI, pre danú problematiku, ktoré boli výstupom a zároveň spätnou väzbou pre školiteľov.

INAK predstavilo ďalšie aktivity vhodné pre metódu E-U-R. 

Opäť nasledovala práca v skupinách zameraná na riešenie úloh z oblasti diagnostiky a stručná prezentácia výsledkov.

 

12.05.2016

Tento deň tréningu bol zameraný na tvorbu interaktívnych cvičení, ktoré odprezentovalo INAK.

Na záver doobedňajšieho programu NAPA predstavila e-learning z oblasti pokročilej diagnostiky Truckov. Našou úlohou bolo úlohy riešiť.

V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do Londýna, kde sme si mali možnosť prezrieť niektoré pamätihodnosti.

 

13.05.2016

Posledný deň tréningu bol zameraný

na tvorbu kolektívnych výstupov, ktoré sme mali za úlohu odprezentovať pred všetkým účastníkmi,

na panelovú diskusiu zameranú na hybridy a elektromobily, ktorú zastrešovalo IMI, ATT a NAPA, na spätnú väzbu účastník – organizátori,

na zhodnotenie naplnenia očakávaní  a ukončenie tréningu.

 

Tento, v poradí už druhý medzinárodný tréning výrazne prispel k skvalitneniu vzdelávania a odbornej prípravy v automobilovom priemysle ako odbornosťou, tak i sprievodnými aktivitami.

 

 

6.5.2016 - Výstava "Kvety a more" 

Aj takto sa dá učiť  yes laugh

Návšteva výstavy malieb a koláži Lucie Tallovej 

v Galérii mesta Levoča

 

 

 

 

 

 

20. apríl 2016  Poprad 

"Mladý európan 2016"  hotel Satel Poprad

- spoločne so žiačkami II. A sme sa zúčastnili súťaže mladých euróopanov, kde sme si zmerali sily s ostatnými strednými školami a gymnáziami. Záštitu a doprovod prevzala p. uč. Ing. Šupolová.

Cestovné nám zabezpečila škola. Ďakujem. laugh

 

 

31. marec 2016

   "Mladý účtovník 2016"  SOŠ -  Košice

- zmerali sme si sily Jan Podracký a Anna Komačková, žiaci I. EN triedy  v účtovaní v programe OMEGA, a skončili na peknom 21. mieste. Doprovod nám robila p. uč. Ing. Šupolová.

Cestovné a stravné hradila škola. Ďakujeme. laugh

VÍTAME JAR TRADIČNE

 

Dňa 17.3.2016 sa naša SOŠ Majstra Pavla už druhý krát zúčastnila v kine Úsmev v Levoči na prezentácií výrobkov veľkonočných kraslíc a veľkonočných doplnkov pod názvom „VÍTAME JAR 

TRADIČNE“, ktorá bola organizovaná mestom Levoča. 

 

Naši žiaci z odboru cukrár a výroba konfekcie pripravili svoje výrobky so sviežim veľkonočným jarným motívom. Pre účastníkov si žiačky 1. ročníka odboru cukrár pripravili malú ochutnávku, ktorá mala obrovský úspech, čo nás veľmi potešilo. Akcia bola odprezentovaná MOV p. Kaľavskou, p. Kiseľovou, Mgr. Soľanovou a Ing. Sopkovou.

 

25. Februára sme sa my I. EN a II. EN opäť stretli a prispeli "kvapkou krvi" - VALENTÍNSKA KVAPKA

Dostali sme veľké osobné poďakovanie od celého oddelenia HTO osobne od p. primárky Bevilaquovej a prednostky nemocnice. 

Veľmi sa tomu tešíme laugh

 

 

 

 

.

 

 

26.11.2015 Galéria mesta Levoča

výstava J. Toman a J. Frančák pre žiakov II.EN, I. AC 

pod vedením PhD. Milčáka.

 

23.11.2015   MOAD

Sme sa my Ivanka Šarišská a Ľudka Kočišová z II. EN 

v Bratislave v tento deň zúčastnili súťaže v Rétorike mladí

a odkaz Alexandra Dubčeka.

Pedagogický dozor nám robila naša pani učiteľka Mgr. Hradiská.

 

12. 11.2015 a 19.11.2015  Gynekológia antikoncepcia

V Múzeu Špeciálneho školstva v Levoči sa uskutočnila beseda

pre ročníky II. a III. našej školy pod vedením Mgr. Hradiskej a 

p. Ing. Oravcovej

Odborný blok, ktorý je na prvý pohľad určený najmä pre

dievčatá, je rovnako potrebný aj pre chlapcov. V rámci tejto

témy bolo spoločne hovoriť o menštruačnom cykle, prvom

pohlavnom styku, gynekologických prehliadkach, pozitívach a 

negatívach antikoncepcie. 

Pozornosť tiež venovali dôležitosti vyšetrenia prsníkov a 

a rakovine krčka maternice. 

Beseda sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, a 

občianskeho združenia Mladí ľudia a život.

10.11.2015  Súťaž levočských stredných škôl

v jazykovej hre Scrablle. 

V tejto zaujímavej hre Scrabble nás úspešne reprezentovali

2. miesto Patrik Brčnal. Blahoželáááááááááme. Ďalej Daniel Kudela

a Veronika Valenčíková. 

Organizátormi boli: SOŠ MP Levoča a Mestské kultúrne 

centrum a naši vynikajúci pedagógovia PhD. Milčák a 

Mgr. Hradiská. 

Ďakujeme wink

 

 

6.11.2015  Seminár k recitovaniu poézie a prózy,

ktorý usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v Levoči. 

Absolvoval ho p. PhD. Milčák. 

 

5.11.2015 Slovenské technické múzeum

My - II. CS a II. DS s p. uč. Ing. Babíkom sme sa vybrali

na exkurziu do Košíc - smer Slovenské technické múzeum. 

Expozície Košice

4.11.2015  Pásmo k próze

Margity Figuli - Tri gaštanové kone

Žiaci I. EN a II. EN sa pod pedagogickým dozorom 

p. Mgr. Hradiskej a Ing. Mravčákovej 

 zúčastnili tejto milej prednášky 

ako priblížiť žiakom prózu naturizmu.

 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2015

28. október 2015

Vyhrňte si rukávy pre dobrú vec – slogan 21. ročníka Študentskej

kvapky krvi Slovenského Červeného kríža počas piatich týždňov

vyzýval mladých ľudí – prvodarcov, ale aj mnohonásobných

darcov krvi, aby šli darovať krv.

Tento rok kampaň trvala od 19. októbra do 20. novembra 2015.

A my sme sa jej opäť zúčastnili - žiaci I.EN a II.EN.

Ďakujem všetkým zúčastneným. 

Ing. Mravčáková

 

27.10.2015 

Festival Genius Loci - multimédiá 2015

Pod vedením p. uč. Milčáka, PhD., sa žiaci zúčastnili

tejto krásnej akcie. 

 

 

21.10.2015  

"ABY SA SLOVENčINA NESTALA SLOVENčYNOU...

SOŠ Majstra Pavla v Levoči zorganizovala 21.októbra 2015

Majstrovstvá levočských stredných škôl v písaní diktátu. Dvojkolovej

súťaži sa zúčastnilo 23 žiakov zo všetkých levočských stredných škôl

a gymnázii. Víťazkou sa stala Erika Králová zo Strednej pedagogickej 

školy, druhé miesto si rozdelili Ľubomíra Jurečková a

Stanislava Koščáková obe z Gymnázia sv. Františka z Assisiského 

a tretie miesto získala Daniela Filická zo Strednej zdravotníckej školy.

Víťazom blahoželáme! laughyes

 

 

 

 

 

MESIAC OKTÓBER 

Počas celého mesiaca október sme sa pripravovali

na akciu Záložka do knihy spája stredné školy

Usporiadateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica

v Bratislave a pod záštitou p. uč. Mgr. Hradiskej.

Účastníkmi boli žiaci. II. AC, II. EN. 

Źiaci stredných škôl ľubovnoľnými technikami vyrobili záložky

do knihy a tie si vymenili s pridelenou partnerskou školou

(v našom prípade to bola OA, Tajovského 27 v Banskej Bystrici)

Cieľom tejto akcie bolo nadviazať medzi školami kontaky a 

priviesť žiakov k čítaniu kníh. 

 

 

PRAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA laugh laugh

24.10.2015 a 25.10.2015 sme sa my žiaci II.EN vybrali

s p. učiteľkami Mgr. Kolárovoua Mgr. Hradiskou

na školský výlet do Prahy. 

Boloooooo supeeeeeeeeeer  dakujemeeeeee    

kuk album Praha wink

 

 

V dňoch 15.-16.10.2015 sa žiačky zúčastnili 5. ročníka celoslovenskej

súťaže o Najlepšie lístkové cesto a výrobky v Kežmarku. Školu

reprezentovali žiačky 3. ročníka odboru cukrár Lucia Pechová a 

Michaela Mydlárová pod vedením majsteriek odbornej

výchovy Ing. Sopkovej a Mgr. Soľanovej,ktoré za svoju šikovnosť

a precíznosť pri práci získali v súťaži "Mimoriadnu cenu predsedu

Únie priemyselných pekárov Slovenska".

 

 

Blahoželáme smiley

 

15.10.2015 Protidrogová prevencia -

Výchovný koncert Trinásta komnata

Koordinátorom koncertu bol p. Ing. Dubiňák s cieľom zamerania

nenásilnou formou presvedčiť a ukázať na škodlivosť drog 

v akejkoľvek podobe.

Zúčastnili sa ho všetci žiaci teoretického vyučovania 

v kine Úsmev Levoča. 

 

 

 

13.10.2015  Divadelné predstavenie Jánošík

žiaci prvých a druhých ročníkov sa zúčastnili divadelného

predstavenia v Spišskom divadle V Spišskej Novej Vsi pod

vedením PhD. Miláčka, Ing. Mravčákovej. 

Cieľom bolo priblížiť žiakom dramatickú tvorbu. yes

 

.

 

 

26.11.2015 Galéria mesta Levoča

výstava J. Toman a J. Frančák pre žiakov II.EN, I. AC 

pod vedením PhD. Milčáka.

 

23.11.2015   MOAD

Sme sa my Ivanka Šarišská a Ľudka Kočišová z II. EN 

v Bratislave v tento deň zúčastnili súťaže v Rétorike mladí

a odkaz Alexandra Dubčeka.

Pedagogický dozor nám robila naša pani učiteľka Mgr. Hradiská.

 

12. 11.2015 a 19.11.2015  Gynekológia antikoncepcia

V Múzeu Špeciálneho školstva v Levoči sa uskutočnila beseda

pre ročníky II. a III. našej školy pod vedením Mgr. Hradiskej a 

p. Ing. Oravcovej

Odborný blok, ktorý je na prvý pohľad určený najmä pre

dievčatá, je rovnako potrebný aj pre chlapcov. V rámci tejto

témy bolo spoločne hovoriť o menštruačnom cykle, prvom

pohlavnom styku, gynekologických prehliadkach, pozitívach a 

negatívach antikoncepcie. 

Pozornosť tiež venovali dôležitosti vyšetrenia prsníkov a 

a rakovine krčka maternice. 

Beseda sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, a 

občianskeho združenia Mladí ľudia a život.

10.11.2015  Súťaž levočských stredných škôl

v jazykovej hre Scrablle. 

V tejto zaujímavej hre Scrabble nás úspešne reprezentovali

2. miesto Patrik Brčnal. Blahoželáááááááááme. Ďalej Daniel Kudela

a Veronika Valenčíková. 

Organizátormi boli: SOŠ MP Levoča a Mestské kultúrne 

centrum a naši vynikajúci pedagógovia PhD. Milčák a 

Mgr. Hradiská. 

Ďakujeme wink

 

 

6.11.2015  Seminár k recitovaniu poézie a prózy,

ktorý usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v Levoči. 

Absolvoval ho p. PhD. Milčák. 

 

5.11.2015 Slovenské technické múzeum

My - II. CS a II. DS s p. uč. Ing. Babíkom sme sa vybrali

na exkurziu do Košíc - smer Slovenské technické múzeum. 

Expozície Košice

4.11.2015  Pásmo k próze

Margity Figuli - Tri gaštanové kone

Žiaci I. EN a II. EN sa pod pedagogickým dozorom 

p. Mgr. Hradiskej a Ing. Mravčákovej 

 zúčastnili tejto milej prednášky 

ako priblížiť žiakom prózu naturizmu.

 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2015

28. október 2015

Vyhrňte si rukávy pre dobrú vec – slogan 21. ročníka Študentskej

kvapky krvi Slovenského Červeného kríža počas piatich týždňov

vyzýval mladých ľudí – prvodarcov, ale aj mnohonásobných

darcov krvi, aby šli darovať krv.

Tento rok kampaň trvala od 19. októbra do 20. novembra 2015.

A my sme sa jej opäť zúčastnili - žiaci I.EN a II.EN.

Ďakujem všetkým zúčastneným. 

Ing. Mravčáková

 

27.10.2015 

Festival Genius Loci - multimédiá 2015

Pod vedením p. uč. Milčáka, PhD., sa žiaci zúčastnili

tejto krásnej akcie. 

 

 

21.10.2015  

"ABY SA SLOVENčINA NESTALA SLOVENčYNOU...

SOŠ Majstra Pavla v Levoči zorganizovala 21.októbra 2015

Majstrovstvá levočských stredných škôl v písaní diktátu. Dvojkolovej

súťaži sa zúčastnilo 23 žiakov zo všetkých levočských stredných škôl

a gymnázii. Víťazkou sa stala Erika Králová zo Strednej pedagogickej 

školy, druhé miesto si rozdelili Ľubomíra Jurečková a

Stanislava Koščáková obe z Gymnázia sv. Františka z Assisiského 

a tretie miesto získala Daniela Filická zo Strednej zdravotníckej školy.

Víťazom blahoželáme! laughyes

 

 

 

 

 

MESIAC OKTÓBER 

Počas celého mesiaca október sme sa pripravovali

na akciu Záložka do knihy spája stredné školy

Usporiadateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica

v Bratislave a pod záštitou p. uč. Mgr. Hradiskej.

Účastníkmi boli žiaci. II. AC, II. EN. 

Źiaci stredných škôl ľubovnoľnými technikami vyrobili záložky

do knihy a tie si vymenili s pridelenou partnerskou školou

(v našom prípade to bola OA, Tajovského 27 v Banskej Bystrici)

Cieľom tejto akcie bolo nadviazať medzi školami kontaky a 

priviesť žiakov k čítaniu kníh. 

 

 

PRAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA laugh laugh

24.10.2015 a 25.10.2015 sme sa my žiaci II.EN vybrali

s p. učiteľkami Mgr. Kolárovoua Mgr. Hradiskou

na školský výlet do Prahy. 

Boloooooo supeeeeeeeeeer  dakujemeeeeee    

kuk album Praha wink

 

 

V dňoch 15.-16.10.2015 sa žiačky zúčastnili 5. ročníka celoslovenskej

súťaže o Najlepšie lístkové cesto a výrobky v Kežmarku. Školu

reprezentovali žiačky 3. ročníka odboru cukrár Lucia Pechová a 

Michaela Mydlárová pod vedením majsteriek odbornej

výchovy Ing. Sopkovej a Mgr. Soľanovej,ktoré za svoju šikovnosť

a precíznosť pri práci získali v súťaži "Mimoriadnu cenu predsedu

Únie priemyselných pekárov Slovenska".

 

 

Blahoželáme smiley

 

15.10.2015 Protidrogová prevencia -

Výchovný koncert Trinásta komnata

Koordinátorom koncertu bol p. Ing. Dubiňák s cieľom zamerania

nenásilnou formou presvedčiť a ukázať na škodlivosť drog 

v akejkoľvek podobe.

Zúčastnili sa ho všetci žiaci teoretického vyučovania 

v kine Úsmev Levoča. 

 

 

.

 

 

26.11.2015 Galéria mesta Levoča

výstava J. Toman a J. Frančák pre žiakov II.EN, I. AC 

pod vedením PhD. Milčáka.

 

23.11.2015   MOAD

Sme sa my Ivanka Šarišská a Ľudka Kočišová z II. EN 

v Bratislave v tento deň zúčastnili súťaže v Rétorike mladí

a odkaz Alexandra Dubčeka.

Pedagogický dozor nám robila naša pani učiteľka Mgr. Hradiská.

 

12. 11.2015 a 19.11.2015  Gynekológia antikoncepcia

V Múzeu Špeciálneho školstva v Levoči sa uskutočnila beseda

pre ročníky II. a III. našej školy pod vedením Mgr. Hradiskej a 

p. Ing. Oravcovej

Odborný blok, ktorý je na prvý pohľad určený najmä pre

dievčatá, je rovnako potrebný aj pre chlapcov. V rámci tejto

témy bolo spoločne hovoriť o menštruačnom cykle, prvom

pohlavnom styku, gynekologických prehliadkach, pozitívach a 

negatívach antikoncepcie. 

Pozornosť tiež venovali dôležitosti vyšetrenia prsníkov a 

a rakovine krčka maternice. 

Beseda sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, a 

občianskeho združenia Mladí ľudia a život.

10.11.2015  Súťaž levočských stredných škôl

v jazykovej hre Scrablle. 

V tejto zaujímavej hre Scrabble nás úspešne reprezentovali

2. miesto Patrik Brčnal. Blahoželáááááááááme. Ďalej Daniel Kudela

a Veronika Valenčíková. 

Organizátormi boli: SOŠ MP Levoča a Mestské kultúrne 

centrum a naši vynikajúci pedagógovia PhD. Milčák a 

Mgr. Hradiská. 

Ďakujeme wink

 

 

6.11.2015  Seminár k recitovaniu poézie a prózy,

ktorý usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v Levoči. 

Absolvoval ho p. PhD. Milčák. 

 

5.11.2015 Slovenské technické múzeum

My - II. CS a II. DS s p. uč. Ing. Babíkom sme sa vybrali

na exkurziu do Košíc - smer Slovenské technické múzeum. 

Expozície Košice

4.11.2015  Pásmo k próze

Margity Figuli - Tri gaštanové kone

Žiaci I. EN a II. EN sa pod pedagogickým dozorom 

p. Mgr. Hradiskej a Ing. Mravčákovej 

 zúčastnili tejto milej prednášky 

ako priblížiť žiakom prózu naturizmu.

 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2015

28. október 2015

Vyhrňte si rukávy pre dobrú vec – slogan 21. ročníka Študentskej

kvapky krvi Slovenského Červeného kríža počas piatich týždňov

vyzýval mladých ľudí – prvodarcov, ale aj mnohonásobných

darcov krvi, aby šli darovať krv.

Tento rok kampaň trvala od 19. októbra do 20. novembra 2015.

A my sme sa jej opäť zúčastnili - žiaci I.EN a II.EN.

Ďakujem všetkým zúčastneným. 

Ing. Mravčáková

 

27.10.2015 

Festival Genius Loci - multimédiá 2015

Pod vedením p. uč. Milčáka, PhD., sa žiaci zúčastnili

tejto krásnej akcie. 

 

 

21.10.2015  

"ABY SA SLOVENčINA NESTALA SLOVENčYNOU...

SOŠ Majstra Pavla v Levoči zorganizovala 21.októbra 2015

Majstrovstvá levočských stredných škôl v písaní diktátu. Dvojkolovej

súťaži sa zúčastnilo 23 žiakov zo všetkých levočských stredných škôl

a gymnázii. Víťazkou sa stala Erika Králová zo Strednej pedagogickej 

školy, druhé miesto si rozdelili Ľubomíra Jurečková a

Stanislava Koščáková obe z Gymnázia sv. Františka z Assisiského 

a tretie miesto získala Daniela Filická zo Strednej zdravotníckej školy.

Víťazom blahoželáme! laughyes

 

 

 

 

 

MESIAC OKTÓBER 

Počas celého mesiaca október sme sa pripravovali

na akciu Záložka do knihy spája stredné školy

Usporiadateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica

v Bratislave a pod záštitou p. uč. Mgr. Hradiskej.

Účastníkmi boli žiaci. II. AC, II. EN. 

Źiaci stredných škôl ľubovnoľnými technikami vyrobili záložky

do knihy a tie si vymenili s pridelenou partnerskou školou

(v našom prípade to bola OA, Tajovského 27 v Banskej Bystrici)

Cieľom tejto akcie bolo nadviazať medzi školami kontaky a 

priviesť žiakov k čítaniu kníh. 

 

 

PRAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA laugh laugh

24.10.2015 a 25.10.2015 sme sa my žiaci II.EN vybrali

s p. učiteľkami Mgr. Kolárovoua Mgr. Hradiskou

na školský výlet do Prahy. 

Boloooooo supeeeeeeeeeer  dakujemeeeeee    

kuk album Praha wink

 

 

V dňoch 15.-16.10.2015 sa žiačky zúčastnili 5. ročníka celoslovenskej

súťaže o Najlepšie lístkové cesto a výrobky v Kežmarku. Školu

reprezentovali žiačky 3. ročníka odboru cukrár Lucia Pechová a 

Michaela Mydlárová pod vedením majsteriek odbornej

výchovy Ing. Sopkovej a Mgr. Soľanovej,ktoré za svoju šikovnosť

a precíznosť pri práci získali v súťaži "Mimoriadnu cenu predsedu

Únie priemyselných pekárov Slovenska".

 

 

Blahoželáme smiley

 

15.10.2015 Protidrogová prevencia -

Výchovný koncert Trinásta komnata

Koordinátorom koncertu bol p. Ing. Dubiňák s cieľom zamerania

nenásilnou formou presvedčiť a ukázať na škodlivosť drog 

v akejkoľvek podobe.

Zúčastnili sa ho všetci žiaci teoretického vyučovania 

v kine Úsmev Levoča. 

 

24.09.2015  Po stopách štúrovcov v LE

exkurzia spojená s prednáškou a prechádzkou po stopách

štúrovcov so žiakmi I. a II. ročníkov.

 

23.09.2015 Prednáška:  Štúrovci v Levoči

Zúčastnili sa jej žiaci I. EN, II. EN, II.DS pod vedením

pedgagogického dozoru p. Mgr. Hradiskej, PhD. Milčáka.

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

Dňa 5.6.2015 a 6.6.2015 sa žiaci I.A, I.B, I.CK a I.CT zúčastnili kurzu pohybových aktivít v prírode - turistický. Počas týchto dňoch žiaci navštívili Spišský hrad a Tomášovský výhľad pod vedením p. učiteľa P. Skladana. laugh

Počasie nám prialo, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. Fotografie nájdete vo fotoalbume. 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTAME JAR TRADIČNE

Dňa 28.3.2015 sa naša SOŠ Majstra Pavla zúčastnila v kine Úsmev v Levoči na prezentácií

výrobkov veľkonočných kraslíc a veľkonočných doplnkov pod názvom „VÍTAME JAR TRADIČNE“,

ktorá bola organizovaná mestom Levoča.

Naši žiaci z odboru cukrár a výroba konfekcie pripravili čajové pečivo so sviežim jarným motívom

patchworkové výrobky s veľkou fantáziou.  Výrobky mali u návštevníkov obdiv a úspech,

čo nás veľmi potešilo.

Akcia bola odprezentovaná MOV p. Kaľavskou, p. Kiseľovou, Bc. Soľanovou a Ing. Sopkovou.yeswink

 

 

 

 

 

 

TAaaaaaaaaak tooooto sa nám podarilo laughwink

Dňa 25.03.2015  Gymnázium športová hala pri hradbách, Levoča

- Volejbal žiakov SŠ - Obvodné kolo

 

 

 

 

 

19.02.2015

19. štvrtok o 10,00 hod. Mestská knižnica Levoča
“Levočská biela pani – pravda alebo mýtus“

Levočská mestská knižnica pozvala aj našich študentov I. a II. ročníkov  na prednášku
“Levočská biela pani – pravda alebo mýtus“, ktorá sa uskutoční .Prednáša doc. PhDr. Ivan Chalupecký, renomovaný spišský historik, archivár a pedagóg. Tešíme sa na nové zážitky. 

18.02.2015

Pod vedením pani učiteľky Mgr. Hradiskej a pána uč. Milčáka, PhD., sa žiaci I.EN, a II.EN zúčastnili " a v meste Poprad navštívili elektrárne. Cestovné a stravné bolo žiakom hradené zo ZRPŠ. Tešíme sa na nové zážitkyyeswink  

zážitky v Fotoalbumewink

17.02.2015

Maturita online/offline je elektronická forma EČ MS a je rovnocenná s papierovou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné. V dňoch 17.2. - 26.2.2015 sa uskutoční generálna skúška elektronickej Maturity 2015

Aj naša škola sa zapojila do nového spôsobu maturitných skúšok, ktoré budú prebiehať v IKT učebniach. Študendom prajeme veľa úspechu. 

13.02.2015

heart "Valentínska kvapka krvi" heart -  aj tento rok sa žiaci I.EN, a II.EN SOŠ MP zúčastnili tejto krásnej akcie v NsP Spišská Nová Ves, pod vedením Ing. Š. Mravčákovej.   Ďakujeme wink

http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&tvcomplete=150217&tvnow=1  od 9minúty laughyes

29.01.2015

Prednáška z TUKE KE Fakulta výrobných technológii pre maturantov II.EN, II.DS, II.DP, II.FN. 

27.01.2015

Divadlo Spišská Nová Ves opäť pripravilo pre žiakov II. EN, I. EN zaujímavé divadelné predstavenie pod názvom "Hájnikova žena", kde žiaci v rámci divadelného predstavenia mohli spoznať klasické slovenské dielo, zahrnuté aj do učebných plánov slovenského jazyka. Predstavenia sa zúčastnili pod vedením PhDr. Milčáka a Mgr. Hradiskej.  

13.01.2015 až 16.01.2015

Výstava Petra Kocáka - obrazy,ktorej sa zúčastnili žiaci II.B,  III.AC, III.AA pod vedením PhDr. Milčáka. Žiaci mali možnosť spoznať rôzne umenie a výtvory maliara. 

 

 

2015

 

17.12.2014

Múzeum mesta Levoča - zorganizovalo výstavu "Spišské Vianoce", ktorej sa pod vedením Mgr. Hradiskej zúčastnili žiaci III.AC, III.AA. 

 

17.12.2014

Výstava Petra Kocáka - obrazy,ktorej sa zúčastnili žiaci II.EN, I. EN pod vedením PhDr. Milčáka. Žiaci mali možnosť spoznať rôzne umenie a výtvory maliara. 

 

11.12.2014

Predvianočné predstavenie "Spišské Vianoce - Betlehemy" - uskutočnené pre žiakov II. EN pod vedením Ing. Mravčákovej. Žiaci mali možnosť spoznať tradície a zvyky starých rodičov, čerstvo napečené vianočné oblátky a predvianočný punč. Ďakujeme Múzeu mesta Levoča.

 

05.12.2014

"MIKULÁŠ" - prišiel aj do našej školy a rozdával malé sladkosti všetkým žiakom bez rozdielu správania  :D Akciu zorganizovali žiaci II. EN a p. Ing. Mravčáková

Sladkými odmenami prispelo rodičovské združenie školy - ďakujeme. 

05.12.2014

Pod vedením Mgr. Hradiskej sa v rámci našej školy uskutočnila "Burza Kníh". Pri tejto príležitosti si žiaci mohli zobrať na pamiatku domov knihu podľa vlastného výberu. 

 

21.11..2014

Pod vedením P. Skladana sa žiaci - chlapci zúčastnili "Futsal žiakov SŠ" kde obsadili krásne 1.miesto v obvodnom kole. 

 

20.11..2014

Divadlo Spišská Nová Ves pripravilo pre žiakov II. EN, I. EN zaujímavé divadelné predstavenie pod názvom "Majster Pavol z Levoče", v ktorom sa žiaci dozvedeli o významnom rezbárovi Majstrovi Pavlovi a jeho životnej púti. 

 

19.11..2014 a 24.11.2014

Pod vedením PhDr. Milčáka žiaci I. B, II. FN absolvovali exkurziu v tlačiarni "Polypress", kde mohli na vlastné oči vidieť, ako vznikajú knihy, a čo všetko to obnáša. 

18.11..2014

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči sa pod vedením Mgr. Hradiskej a zúčastnili žiaci II.B, II.A besedy  "Duševném zdravie, týranie a násilie". Pre žiakov veľmi poučná beseda o nástrahách života. 

18.11..2014

Galéria mesta Levoča výstava pre žiakov I. B,  "Petra Krupa" pod vedením PhDr. Milčáka

 

14.11.2014

Žiaci II. EN sa zúčastnili Burzy stredných škôl v OC Madaras Spišská Nová Ves pod vedením Ing. Mravčákovej,  a v spolupráci s hlavným majstrom Bc. Hradiským, a majsterkami výroby, ktoré nám napiekli výborné kolačiky. 

 

11.11.2014  a 13.11.2014

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči sa pod vedením Mgr. Hradiskej a Ing. Meckovej zúčastnili žiaciII. EN, I. EN besedy "Duševném zdravie, týranie a násilie". Pre žiakov veľmi poučná beseda o nástrahách života. 

 

10.11..2014 

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči sa pod vedením Mgr. Hradiskej a Ing. Tatarku zúčastnili žiaci II.CT, II.CK, I. A besedy "Duševném zdravie, týranie a násilie". Pre žiakov veľmi poučná beseda o nástrahách života. 

 

04.11..2014 a 07.11.2014

Galéria mesta Levoča výstava Petra Krupa s triedami II. EN, III.AC pod vedením PhDr. Milčáka. 

 

03.11..2014  a 28.10..2014

V rámci protidrogovej tématike sa žiaci I. EN zúčastnili premietania filmov s protidrogovou tématikou v Múzeu špeciálneho školstva. 

 

24.10..2014

Kino Levoča sa uskutočnil veľmi zaujímavý výchovný koncert pre žiakov pod názvom "Úloha k autoritám". Zúčastnili sa ho všetky ročníka SOŠ MP Levoča. 

 

23.10..2014

V rámci protidrogovej tématike sa žiaci II. EN zúčastnili premietania filmov s protidrogovou tématikou v Múzeu špeciálneho školstva. 

22.10..2014

V rámci prevencie o škodlivosti drog sa uskutočnila beseda pod vedením Mgr. Hradiskej, Ing. Dubiňáka "Beseda o drogách" v priestoroch našej školy.  Žiaci sa dozvedeli o škodlivosti drog a možnosti ako sa im vyhýbať a vedieť sa proti nim brániť. 

 

21.10..2014

Stretnutie so spievanou poéziou Ľ. Feldeka a K. Felkdekovej pod vedením pedagogického dozoru Mgr. Hradiskej  a PhDr. Milčáka s triedami II. B a nadstavbové II.EN. Stretnutie sa uškutočnilo v mestskom divadle mesta Levoča.

 

20.10..2014

Návšteva Galérie mesta Levoča pod vedením p. PhDr. P. Milčáka s triedami III.AA, III.AC.

 

17.10..2014

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2014 

 

17.10..2014

Festival Genius Loci - Mestské divadlo Levoča - XI. Multimediálny festival spojený s multimediálnymi workshopmi - "Nedeľná chvíľka poézia" - Mirka Ábelová, Maroš Hečko - "Od krátkeho filmu po celovečerné kino", FENOMÉN UNDERGROUND.... 

 

17.10..2014

Autosalón NITRA - exkurzia žiakov nielen v odbore autoopravár laugh,  pod vedením p. Ing. M. Tatarku, Ing. J. Babíka. 

 

 

15.10..2014

Spišská Kapitula - Spišské Podhradie -

 

10.10..2014

Medzinárodný deň knižníc

 

09.10..2014

MASLEV  -  aktívny workshop -  "Vyskúšaj si svoje zmysly" pre žiakov II. ročníkov pod vedením p. Ing. T. Dubiňáka. Počas workshopu mali žiaci možnosť ochutnať domáce mliečne výrobky - žinčica, ovčí syr, korbáčiky, maslo, syry.... Taktiež aj liečivé bylinky a z nich prípravu čajov, lekvárov, medu - od včelárskeho cechu. Ochutnávka čerstvo napačeného pečiva, zákuskov nielen z medu. 

Prišli a naučili  sa ako začať podnikať s vlastnoručne vyrobenými produktmi, spoznávať liečivé rastliny a vychutnať si chuť medu a mlieka v jedlách pripravenými našimi žiakmi SOŠ Majstra Pavla.

Žiakom sa to veľmi páčilo. Veríme, že takéto workshopy budú aj v budúcnosti. 

 

08.10..2014

Exkurzia "Dom Majstra Pavla" -  pre žiakov II. EN pod vedeím p. PhDr. P. Milčáka.

 

07.10..2014

Galéria mesta Levoča - výstava obrazom v rámci tématiky Majstra Pavla pre spoločenskú výchovu pod vedením p. PhDr. P. Milčáka za účasti žiakov  triedy II. B. 

 

 

03.10..2014

"LIENKA" - Zbierka pre seniorov 

Lienka pomoci je jediná zbierka na Slovensku, ktorá je zameraná výlučne na pomoc odkázaným seniorom. Výnos verejnej zbierky je určený na podporu terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov. Medzi uvedené služby pa

tria najmä terénna opatrovateľská služba, prepravná služba a poskytovanie služieb prostredníctvom pobytu v dennom stacionári.

Cieľom podpory je zabezpečiť

 kvalitnejšie a dostupnejšie služby pre seniorov, aby napriek svojej čiastočnej odkázanosti mohli s podporou (pomoc pri varení, hygiene a iných sebaobslužných úkonoch) žiť vo svojom prirodzenom prostredí.

 

03.10..2014

Študentská kvapka krvi - "NEBUĎ TUNIAK DARUJ KRV" - pod touto záštitou sme aj my žiaci SOŠ MP opäť darovali HTO SNV tú najdrahšiu tekutinu - krv. Akcie sa zúčastnili žiaci nadstavbových ročníkov I. EN a II. EN triedy po vedením p. Ing. Mravčákovej. Žiaci dostali aj spomienkové darčeky v podobe malého prívesku na mobil :D "NIE SOM TUNIAK, DAROVAL SOM KRV". 

Ďakujeme wink yes

 

01. - 02.10.2014

Protidrogová tématika - film, zameraný na tému Drogy v našom živote prezentovaný pre žiakov celej školy 1. B, I. DS, I. DP pod vedením p. Mgr. H. Hradiskej a p. Ing. D. Meckovej v spolupráci s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči. 

 

01.10.2014

Galéria mesta Levoča - výstava obrazom v rámci tématiky Majstra Pavla pre spoločenskú výchovu pod vedením p. PhDr. P. Milčáka za účasti žiakov  triedy II.  EN. 

 

01.10.2014

Atletika - "Cezpoľný beh" - súťaž v behu žiakov všetkých ročníkov pod vedením p. P. Skladana.

 

26.09.2014

FUTSAL -  halový futbal chlapcov, pod vedením p. P. Skladana, ktorého sa zúčastnili žiaci  1. - 3. ročníkov, ktorí obsadili krásne 3. miesto.  

Blahoželáme chlapci   yes  wink

 

25.09.2014

300 výročie mesta: Sťatie levočskej Bielej pani - divadelné predstavenie na námestí mesta Levoča, ktorého sa zúčastnili žiaci I. EN a II. EN pod vedením Ing. D. Meckovej, a Mgr. Z. Kollárovej. 

 

25.09.2014

WORKSHOP - "Remeslá" , prostredníctvom agentúry MASLEV

- workshopu sa zúčastnili všetci žiaci ročníkov, kde si mohli vyskúšať rôzne spôsoby pri tvorbe remeselnej výroby: štrikovanie, hačkovanie, pletenie, patchwork... a svoje práce si ponechať a odniesť domov.

 

 

 

 

Poprad Aréna - 05.06.2014 

Prezentácia stredných škôl 

Aj naša škola sa zúčastnili prezentácie Stredných škôl v meste Poprad dňa 05.júna 2014

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

 • Diskusia o závislostiach
  22. 10. 2016

  Do galérie Diskusia o závislostiach boli pridané fotografie.

 • 7.11.2013 sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu na tému „Skúsme sa správať lepšie“ v kine Úsmev. Koncert bol zameraný na „modernú spoločnosť“  a poukázal na správanie sa ľudí a konzumerizmus v dnešnej modernej dobe . Na chvíľku pozastavil čas, aby sme sa zamysleli, že sa dá žiť aj ináč – milo, usmievavo vnímať krásu okolo seba, vážiť si starších, rodičov, priateľov, a to všetko bez povýšenosti, agresie, uponáhľania, nervozity, nezainteresovanosti...

 • Vznik tejto www stránky
  20. 1. 2011

  Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
  Kukučínova 9, 054 27 Levoča
 • 053 451 3291-3

Fotogaléria