JA SLOVENSKO

OBSAH

OBSAH

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  OBSAH

   O škole

   História školy

   STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  MAJSTRA  PAVLA, KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA

    

    

    

    

    

    

    

   60. VÝROČIE  VZNIKU  ŠKOLY

   1954 - 2014

    

    

    

    

    

    

   Príhovor riaditeľky školy

    

    

   Vážení priatelia,

        každé jubileum dáva príležitosť na bilancovanie, obzretie sa späť a zároveň je to čas na zamyslenie, čo ďalej.

        Naša škola oslavuje 60 rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia prešla zložitým vývojom, podobne ako mnohé poľnohospodárske školy. Menil sa jej názov, sídla, zamerania študijných a učebných odborov.

   V 50–tych rokoch minulého storočia začali vznikať prvé pôdohospodárske a roľnícke školy, prevažne dvojročné, ktorých cieľom bola výchova a vzdelávanie kvalifikovaných pracovníkov pre rozvíjajúce sa povojnové poľnohospodárstvo. Boli to začiatky vzniku poľnohospodárskeho školstva. Zo stredísk pre pracujúci dorast, zimných poľnohospo-dárskych  škôl vznikli pôdohospodárske učňovské školy, ktoré boli v roku 1960 premenované na poľnohospodárske odborné učilištia – POU. Začiatkom 80-tych rokov sa učňovské školy stali súčasťou stredného školstva, vznikli SOUP – stredné odborné učilištia poľnohospo-dárske a v nich nové učebné a študijné odbory podľa požiadaviek praxe.

   Aj naša jubilantka prevažnú časť svojej existencie mala v názve prívlastok poľnohospodárska, veď vznikla z pôdohospodárskych učňovských škôl v okresoch Levoča a Spišská Nová Ves. Neskôr bola poľnohospodárskym odborným učilišťom a od roku 1981 stredným odborným učilišťom so sídlom v Levoči. „Hnojárka“, tak ju pozná väčšina obyvateľov v Levoči, vychovala stovky absolventov. Pre poľnohospodárstvo v regióne zohrala nezastupiteľnú úlohu pri vzdelávaní a výchove odborníkov v živočíšnej a rastlinnej výrobe.

   V 90-tych rokoch minulého storočia nastali pre školu ťažké časy. Stagnácia až skoro likvidácia poľnohospodárskej výroby, zánik družstiev mali vplyv na ďalší vývoj školy. Zrazu nebolo potrebné vzdelávať mládež v poľnohospodárskych odboroch. Našťastie vtedajšie vedenie školy našlo východisko z nepriaznivej situácie a zaviedlo nové študijné odbory zamerané na modernú agroturistiku, služby na vidieku a zriadilo dievčenskú odbornú školu. Taktiež boli postupne otvorené nadstavbové študijné odbory pre absolventov učebných odborov.

   Posledné desaťročie v histórii školy je poznačené hľadaním smerovania školy, prispôsobovaním sa meniacim spoločenským podmienkam i požiadavkám trhu práce. Klesajúci demografický vývoj spôsobil narastajúci konkurenčný boj o žiaka medzi strednými školami.

        V súčasnosti naša škola už nie je len poľnohospodársky zameraná. Pripravuje žiakov v učebných a študijných odboroch pre oblasť strojárstva, potravinárstva, služieb, ekonomiky a podnikania. Je schopná flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky trhu práce v regióne.

   Oslavy šesťdesiatin školy dávajú príležitosť zamyslieť sa nad jej budúcnosťou. Súčasné postavenie regionálnej odbornej vzdelávacej inštitúcie dáva predpoklady k tomu, že si škola túto pozíciu udrží. Ako škola remeselných zručností, ktorá nesie meno chýrneho remeselníka Majstra Pavla z Levoče, bude naďalej pripravovať odborníkov pre rôzne oblasti hospodárstva. Má na to všetky predpoklady: šikovných ľudí, priestorové, materiálne a technické vybavenie.

   Počet absolventov (podľa zachovaných dokumentov), ktorí opustili brány školy, je 7384 a k tomu je potrebné pripočítať 1104 absolventiek dievčenskej odbornej školy. Aj napriek tomu, že nie sme škola, ktorá pripravuje žiakov pre štúdium na vysokých školách, môžeme sa pochváli aj desiatkami úspešných absolventov s vysokoškolským vzdelaním.

        Z histórie je známe, že škola od svojho vzniku až po dnešok zápasila o svoju existenciu.  Za to, že v každej etape svojej činnosti, obstála a obhájila svoje postavenie, určite patrí veľká vďaka všetkým mojím predchodcom – riaditeľom školy. Taktiež poďakovanie patrí všetkým bývalým aj terajším pedagogickým zamestnancom – učiteľom a majstrom odbornej výchovy za ich neľahkú, obetavú, často nedocenenú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.  Ostatným zamestnancom ďakujem za príkladnú prácu pri zabezpečovaní ekonomiky, chodu a prevádzky školy.

   Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu poskytnutú na opravu fasády hlavnej budovy školy a rekonštrukciu strechy budovy.

   Všetkým zamestnancom a žiakom prajem pevné zdravie, veľa trpezlivosti, tvorivých síl, pracovných úspechov, šťastie a životný optimizmus.

        Škole do budúcnosti prajem pre prácu zapálených, svedomitých, zodpovedných, múdrych ľudí a usilovných, po vedomostiach a zručnostiach bažiacich žiakov.

    

    

                                    

                                                                                                        Ing. Alena Hrešková

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Príhovor bývalého riaditeľa školy

      

    

    

    Krásne vynovená, skrášlená ako mladica pred zásnubami. Taká je dnes naša škola. Nikto by jej nehádal „dôchodkový“ vek.

        Každé jubileum prirodzene prináša spomienky na vlastnú históriu a zároveň čas na zamyslenie, čo ďalej. Dlhé roky sme vychovávali v mnohých učebných a študijných odboroch budúcich gazdov – poľnohospodárov, pestovali v nich vzťah k pôde, lásku k rastlinám, zvieratám, k zušľachťovaniu regiónu krásneho Spiša.

        Žiaľ súčasné obdobie sa vyznačuje stagnáciou poľnohospodárskej výroby. Nestabilita hospodárskeho rozvoja štátu má veľký vplyv na narastajúce problémy v rezorte školstva. Nedomyslené reformy, nedostatok finančných zdrojov nedovoľuje zabezpečiť podmienky pre kvalitné odborné vzdelávanie mládeže. Našťastie zavčasu sme zareagovali na terajšie požiadavky rozvoja regiónu a na potreby trhu práce. Úplne sme vymenili orientáciu školy z poľnohospodárskeho zamerania na školu remesiel, služieb, potravinárstva, ekonomiky, strojárskej a automobilovej výroby, opráv a servisu. V súčasnosti je škola regionálna, odborná, schopná pružne reagovať na potreby vzdelávania a prípravu mládeže na povolanie, na rekvalifikácie a doplňovanie vzdelania pre dospelých. Vieme rozvíjať všetky potrebné kompetencie našich absolventov.

   Úprimne sa tešíme, že škole bol preto udelený čestný názov po najslávnejšom remeselníkovi, ktorý pôsobil na Spiši, škola Majstra Pavla.

        Verím, že aj do budúcna obhájime pozíciu modernej školy. Nové koncepčné myslenie prináša viditeľné výsledky v priestorovom a materiálnom vybavení školy a vo vzniku nových odborov. Škola má zapálených a obetavých ľudí, ktorým nechýba múdrosť, odhodlanie, rozvaha, skúsenosť a schopnosť odovzdávať svoje praktické a teoretické poznatky.

   Personálny a materiálno-technický potenciál je zárukou, že naďalej budeme školou komplexnou, ktorá bude učiť náročné remeslá pre nové milénium.

        Všetkým tým, ktorí sa podieľali na 60. ročnej histórii školy patrí moje úprimné poďakovanie. Všetkým terajším zamestnancom a žiakom prajem veľa trpezlivosti, tvorivých síl, pracovných úspechov, pevné zdravie, osobné šťastie, lásku a životný optimizmus.

    

    

    

                                                                                                                        Ing. Milan Tatarka

                                                                           

    

    

    

   MINULOSŤ

   Názvy školy

   Roľnícka škola

   Pôdohospodárska učňovská škola - PUŠ

   Poľnohospodárska učňovská škola - PUŠ

   Poľnohospodárske odborné učilište - POU

   Stredné odborné učilište poľnohospodárske – SOUP

   Stredné odborné učilište – SOU

   Stredné odborné učilište Majstra Pavla – SOU M. P.

   Stredná odborná škola Majstra Pavla – SOŠ M. P.

    

   Funkcionári v školách

   PUŠ v MARKUŠOVCIACH:

   Riaditeľ

   Ján Maliňák  1958 - 1961

   POU v SMIŽANOCH:

   Riaditeľ: Ján Maliňák  1961 - 1965

   POU v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI :

   Riaditelia

   Ing. Pavol Švorc  1958 - 1959

   Ján Valalík  1959 - 1963

   Alojz Hamrák  1963 - 1981

   Vedúci odborného výcviku

   Dezider Budaj  1962 - 1962

   Anton Gnoth  1962 - 1962

   Jozef Macejko  1962 - 1966

   Marián Lutter  1966 - 1969

   Viktor Ďurina  1969 - 1970

   Cyril Lačný  1970 - 1981

   Vedúci vychovávatelia

   Rudolf Klein  1962 - 1963

   Karol Michálek  1963 - 1969

   Jozef Kafka  1969 - 1970

   Milan Almaši  1970 - 1972

   Ing. František Majerník  1972 - 1974

   Jozef Špernoga  1974 - 1976

   Ivan Paluščák  1976 - 1981

   PÔDOHOSPODÁRSKA UČŇOVSKÁ ŠKOLA v BIJACOVCIACH :

   Riaditelia

   Ing. Jozef Novysedlák  1954 - 1955

   Ing. Ján Gardaš  1955 - 1957

   POĽNOHOSPODÁRSKA UČŇOVSKÁ ŠKOLA v SPIŠSKOM PODHRADÍ :

   Riaditeľ

   Ing. Ján Gardaš  1957 - 1960

   POU v LEVOČI :

   Riaditelia

   Štefan Baraň  1959 - 1960

   Ladislav Marhanský 1960 - 1964

   Gejza Juhász  1964 - 1970

   Ing. Ondrej Filip, CSc.  1970 - 1974

   Ing. Ondrej Vaškovský  1974 - 1981

   Zástupcovia riaditeľa pre teoretické vyučovanie

   Štefan Babjarčík  1964 - 1969

   Ing. Ondrej Vaškovský  1969 - 1973

   Mária Kozáčková  1973 - 1974

   Ing. Šimon Kočiš  1974 – 1981

   Vedúci odborného výcviku

   Juraj Dankanin  1960 - 1961

   Jozef Repaský  1961 - 1963

   Ing. Ondrej Filip  1963 - 1965

   Ján Maliňák  1965 - 1966

   Ján Koval  1966 - 1969

   MVDr. Jozef Skalka  1969 - 1970

   Ing. Marián Faith  1970 - 1971

   Šimon Kočiš  1971 - 1973

   Ján Klein  1973 - 1981

   Vedúci vychovávatelia

   Ondrej Kozáček  1961 - 1962

   Ján Ivor  1962 - 1964

   Ján Palenčár  1964 - 1966

   Igor Gerbery  1966 - 1969

   Jolana Kováčová  1969 - 1970

   Ondrej Kozáček  1970 - 1972

   PhDr. Ján Tengi  1972 – 1981

    

   V roku 1981 došlo k zlúčeniu POU v Spišskej Novej Vsi a POU v Levoči pod jednu správu so sídlom v Levoči a s názvom Stredné odborné učilište poľnohospodárske Levoča. Od toho času funkcionármi boli :

    

   Riaditelia

   Alojz Hamrák  1981 - 1990

   PhDr. Ján Tengi  1990 - 2000

   Ing. Milan Tatarka  2001 – 2009

   Zástupcovia riaditeľa pre teoretické vyučovanie

   Ing. Šimon Kočiš 1981 - 1991

   Ing. Michal Pavlík 1991 – 2013

    

   Zástupcovia  riaditeľa pre praktické vyučovanie

   Ing. Ondrej Vaškovský  1981 - 1983

   Ján Klein 1983 - 1990

   Pavol Argaláš 1990 – 2002

   Hlavní  majstri  OVY

   Pavol Brutvan  1990 - 2009

    

   Zástupcovia riaditeľa  pre mimoškolskú výchovu

   PhDr. Ján Tengi  1981 - 1990

   Marián Blicha  1990 – 1994

    

   Vedúci miestneho odlúčeného pracoviska

   Cyril Lačný  1981 - 1982

   Ján Gavlák  1982 - 1991

    

   História školy

        Ak chceme spoznať  pôvod Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči, musíme načrieť do histórie poľnohospodárskeho školstva v regióne. Z archívnych dokumentov je isté, že ako prvá na Spiši a súčasne ako prvá v okrese Levoča začala existovať v roku 1954 Pôdohospodárska učňovská škola (PUŠ) v Bijacovciach. Umiestnená bola v priestoroch tamojšieho kaštieľa grófa Csákyho, ktoré poskytovali vhodné podmienky pre vyučovanie žiakov  dvojročného učebného odboru pestovateľ – chovateľ. PUŠ sa v roku 1957 presťahovala do Spišského Podhradia a v roku 1960 do Levoče, kde už  existovalo Poľnohospodárske odborné učilište (POU).

        Druhá škola poľnohospodárskeho typu vznikla v Levoči  roku 1959. Sídlila vo veliteľskej budove kasární a po roku sa presťahovala na Košickú ulicu. Škola i domov mládeže v jednej budove nespĺňali všetky požadované  kritériá na výchovu a vzdelávanie.  Budova bola malá a na prestavbu pre účely školy vyžadovala veľa peňazí. V roku 1964 bola daná do užívania pre potreby POU budova bývalých kasární v Levoči na Baštovej ulici č. 16. Škola vzdelávala  žiakov v dvojročnom odbore pestovateľ – chovateľ a od šk. roku 1960/1961 v trojročnom učebnom odbore opravár poľnohospodárskych strojov.

   Školu od jej vzniku riadilo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR v Bratislave (ďalej MPVž SSR). Neskoršie po odbornej stránke škola podliehala pod Agroinštitút v Nitre a od roku 1977 úsek odbornej výchovy a mimoškolskej výchovy prešli pod riadenie Inštitútom výchovy a vzdelávania Ministerstva práce a výživy v Bratislave. Úsek teoretického vyučovania ostal  riadený Ministerstvom školstva SSR.

    

        V okrese Spišská Nová Ves v päťdesiatych rokoch existovali tiež dve poľnohospodárske učňovské školy (ďalej PUŠ) a  jedna stredná poľnohospodársko-technická škola (ďalej SPTŠ).

   Prvou bola poľnohospodárska učňovská škola v Markušovciach, ktorá tam bola zriadená na jar roku 1958 a začínala s jednou triedou dvojročného učebného odboru pestovateľ - chovateľ. Nevhodné umiestnenie školy a jej nevyhovujúce prostredie viedlo k tomu, že v roku 1961 bola škola, vtedy už s dvoma triedami, presťahovaná do Smižian a odtiaľ v roku 1963 do existujúceho POU v Levoči.

   Druhou poľnohospodárskou školou typu učňovskej školy bola PUŠ v Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla  už pred rokom 1958 zo Zimnej školy poľnohospodárskej mládeže. Škola bola dvojročná, mala učebný odbor pestovateľ - chovateľ a bola aj s internátom umiestnená v objekte SPTŠ. Od roku 1960 bola škola premenovaná na Poľnohospodárske odborné učilište (ďalej POU).

   Počas trvania učilišťa v Spišskej Novej Vsi sa žiaci vzdelávali v učebných odboroch :

   v rokoch 1958 - 1962 dvojročný pestovateľ - chovateľ,

   v rokoch 1962 - 1982 trojročný opravár poľnohospodárskych strojov

   od roku 1980 trojročný odbor mechanik - opravár.

    

        Medzníkom v dejinách poľnohospodárskych učilíšť vo vtedajšom okrese Spišská Nová Ves sa stal

    1. september 1981. POU v Levoči a POU v Spišskej Novej Vsi boli integrované pod jednu správu s názvom Stredné odborné učilište poľnohospodárske (ďalej SOUP) v Levoči s jedným riaditeľom Alojzom Hamrákom.  Ale integrácia všetky problémy nevyriešila, najmä nie problémy priestorové. Do jedného objektu sa nemohli vtesnať dve školy, preto v Spišskej Novej Vsi z pôvodného POU vzniklo MOP - Miestne odlúčené pracovisko SOUP Levoča so sídlom v SNV.

    

   Učilište potrebovalo vlastné priestory pre odborný výcvik. V apríli 1989 začali práce na stavbe samostatnej  vodovodnej prípojky a dielní SOUP na Popradskej ceste. Dielne boli dané do prevádzky 1. septembra 1993. Pozostávajú z učební, kabinetov, šatní a samotných dielní na ručné obrábanie kovov, strojové obrábanie kovov, dielne pre zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou a zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, zváranie zmesou plynov a diagnostická dielňa.

        V novembri 1991 nastali v SOUP v Levoči trvalé organizačné zmeny. Zrušené bolo odlúčené pracovisko, úsek teoretického  vyučovania a neskôr aj úsek OVY sa presťahoval zo Spišskej Novej Vsi do Levoče.  Túto zmenu si vynútil reštitučný zákon č. 338/91, podľa ktorého objekt školy a DM v Spišskej Novej Vsi už od 1. januára 1992 prebrali rehoľné sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorým budova do roku 1950 patrila.

   Po zrušení MOP v Spišskej Novej Vsi stúpol počet žiakov v SOUP v Levoči. Súčasne klesal počet žiakov ubytovaných v DM. Z toho dôvodu sa jedno poschodie bývalého DM prebudovalo na  učebne výpočtovej techniky, kabinety a zborovňu.

   Od školského roka 1992/93 začala v škole  prebiehať aj zmena niektorých učebných odborov. Išlo o zavedenie nových učebných a  študijných odborov.

    

        Školský rok 1996/1997 začal v nových podmienkach. SOUP začalo patriť do novovzniknutého okresu Levoča a spadať pod Prešovský samosprávny kraj.  Školu začal riadiť Krajský úrad, odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Prešove.

   Od roku 1990 sa škola dočkala modernizácie.  Zakúpené boli posilňovacie zariadenie, počítače a vozidlo Avia - Furgon. Vedenie školy zrealizovalo  rekonštrukciu  jedálne a kuchyňu  vybavilo novým nerezovým  zariadením. Pre OVY  boli  zakúpené nové traktory, pluhy, sádzač zemiakov. Od roku 1997 začala sa škola pripájať na internet.

   Na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 1656/1998 bola do schváleného  zoznamu stavieb na Slovensku v roku 1998 zaradená  výstavba telocvične pre SOUP v Levoči.

   S vlastnou výstavbou telocvične sa začalo 1.12.1998. Daná do užívania bola v októbri 2001.

   Je to samostatná budova, v ktorej okrem športovej haly o rozmeroch 35 x 22 m sú ešte šatne pre chlapcov a dievčatá, sociálne zariadenia, miestnosť pre upratovačku, hygienické boxy pre mužov a ženy, posilňovňa, náraďovňa, prístrešok na občerstvenie, kabinet, relaxačná miestnosť, sklad inventáru a miestnosť pre činnosť maséra.

   V rozpätí rokov 2009 až 2014 sa postupne investovalo do výmeny okien hlavnej budovy školy, do výmeny vykurovacieho systému, rekonštruovala sa kotolňa  - uskutočnila sa výmena kotla. Čiastočne sa vymenili okná na budove č. II a vymenil sa celý vykurovací systém v tejto budove.  V roku 2012 vedenie školy zriadilo novú multifunkčnú učebňu s 18 počítačmi a interaktívnou tabuľou.  Škola bola a je zapojená do rôznych projektov, v rámci ktorých získava nové zariadenia IKT, ako sú notebooky pre pedagógov, projektory, softvér na testovanie a pod. Škola získala v rámci projektu nadácie Ekopolis finančné prostriedky na zveľadenie parku školy.  V roku 2013 bola opravená fasáda školy – budova č. I,  urobila sa oprava krovu  a výmena strešnej krytiny na budove č. II.

    

   Učebné odbory

   Za uplynulé desiatky rokov na obidvoch učilištiach existovali učebné odbory uvedené v nasledujúcom zozname: 

   pestovateľ – chovateľ

   chovateľ

   poľnohospodárska výroba

   strojník

    traktorista – mechanizátor

    mechanik - opravár

    pestovateľ – mechanizátor

    opravár poľnohospodárskych strojov

    mechanizátor v rastlinnej výrobe

    stavebná výroba

    mechanizátor

    opravár cestných motorových vozidiel

   manipulačné práce v poľnohospodárstve

   poľnohospodár

    mechanik - opravár pre rastlinnú výrobu

   mechanik opravár cestných motorových vozidiel

   V súčasnosti sú to učebné odbory

   trojročné:

   autoopravár - mechanik

   autoopravár – elektrikár

   autoopravár – karosár

   agromechanizátor, opravár

   obrábač kovov

   umelecký kováč a zámočník

   cukrár

   pekár

   čašník, servírka

   kuchár

   krajčír – pánske odevy

   krajčír – dámske odevy

    

   dvojročné:

   poľnohospodárska výroba

   stavebná výroba

   výroba konfekcie

   technické služby v autoservise

    

    

    

    

    

    

   Študijné odbory

    

        Na SOUP v Levoči došlo na začiatku školského roka 1992/1993 v príprave mládeže pre budúci život

   k vyššej kvalitatívnej zmene. V tom roku z rozhodnutia nadriadených orgánov bol po prvý raz zriadený nový štvorročný študijný odbor 4558 4 01 agropodnikateľ, ktorého absolvovaním žiak získal maturitné vysvedčenie. Nový študijný odbor sa stal veľmi vyhľadávaným. V tomto odbore získal absolvent teoretické vedomosti a praktické zručnosti súvisiace s uplatnením v podnikateľskej a ekonomickej sfére nielen agrokomplexu, ale aj v iných formách hospodárenia. Súčasťou štúdia bol aj strojopis, manažment, účtovníctvo, cudzí jazyk, informatika a v neposlednej miere i možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny A,B,C,T.

   Už o tri roky neskoršie bol v škole založený ďalší študijný odbor s maturitou, a to 4557 4 podnikanie v poľnohospodárstve.

   Tieto dva študijné odbory  korešpondovali so zámermi praxe a boli orientované na agroturizmus, vidiecku turistiku a služby na vidieku.

   V závere školského roka 1995/1996 po prvý raz maturovali žiaci  študijného odboru agropodnikateľ.  V školskom roku 1999/2000 bolo zaradené do sústavy odborov  SOUP nadstavbové štúdium 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení  pre absolventov trojročných učebných odborov. Prvý raz maturovali žiaci v tomto odbore v školskom roku 2001/2002.

   Študijný odbor agropodnikateľ bol Ministerstvom školstva SR  od 1.9.2009 daný do útlmu. Namiesto neho škola zaradila do sústavy odborov štvorročný študijný odbor agropodnikanie – agroturistikaagropodnikanie – poľnohospodárske služby.  V rozpätí rokov 2007 až 2013 boli zaradené v škole ďalšie nové študijné odbory

   štvorročné:

   2960 K operátor potravinárskej výroby

   3137 K operátor odevnej výroby

   6405 4 pracovník marketingu – blok záhradnícke výrobky

   2682 K mechanik počítačových sietí

   4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

   nadstavbové odbory:

   4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

   2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

   6403 L podnikanie v remeslách a službách

   Podľa  zachovaných záznamov  v protokoloch  o záverečných a maturitných skúškach vo všetkých učebných i študijných odboroch ukončilo štúdium do konca školského roka 2013/2014  7384 absolventov

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   DIEVČENSKÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA

        V dokumentoch POU v Levoči sa uvádza, že už v rokoch 1969 - 1973 pod správou POU bola zriadená aj Dievčenská škola s dvojročným učebným pomerom. Štúdium na tejto škole končilo bez záverečnej skúšky. Podľa štatistiky Dievčenskú školu v Levoči v tom období v štyroch dvojročných turnusoch ukončilo 87 absolventiek a to v roku 1971 37, v roku 1972 - 21 a v roku 1973 - 29 absolventiek.

   Takéto dievčenské školy boli na prechodný čas zakladané  pri rôznych stredných školách.

   V osemdesiatych rokoch si spoločenská potreba vynútila zriaďovať a zakladať na Slovensku opäť dievčenské odborné školy. Išlo o trojročný učebný odbor určený výlučne pre dievčatá. Školy tohto typu boli zriaďované všade tam, kde pre tento odbor boli vytvorené vhodné materiálne, priestorové a kádrové podmienky.

   Aj pri SOUP v Levoči bola zriadená Školskou správou Košice II. od 1. septembra 1991 Dievčenská odborná škola (ďalej DOŠ) podliehajúca pod vedenie SOUP. Otvorený bol 1. ročník študijného odboru 65-53-3/00 - služby a domáce hospodárenie s 28 žiačkami. Išlo o školu rodinného typu s ekonomickým zameraním, kde sa dievčatá po dobu troch rokov mali zdokonaľovať v takých pre život praktických odboroch, ako je varenie, písanie na stroji, hospodárska matematika, ale aj cudzie jazyky, šitie a ručné práce. Získali aj prehľad o základoch technického strihania, strojového šitia, strojového pletenia, zhotovovania odevov a pod. Dievčatá získavali zručnosti a vedomosti so zameraním na služby a domáce hospodárenie. Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov mali v osnovách  spoločensko-estetickú výchovu, základy ekológie, právnu výchovu, zdravovedu, tovaroznalectvo, výživu, prípravu jedál a stolovanie, odievanie, ručné práce, rodinnú výchovu a vedenie domácnosti, strojopis a korešpondenciu. Pritom bolo dosť hodín odbornej praxe. Ako cudzí jazyk sa vyučovali francúzsky jazyk.

   Možno teda povedať, že absolventky DOŠ boli súce ísť rovno "pod čepiec". Na toto štúdium neskoršie nadväzovalo dvojročné nadstavbové štúdium pod názvom Ekonomické služby, ktoré bolo orientované výlučne na požiadavky súčasnej doby.

   Podľa vyhlášky č. 102/1991 o ukončovaní štúdia v DOŠ sa v júni 1993 uskutočnili po prvý raz záverečné skúšky v odbore služby a domáce hospodárenie.

   Od 1. septembra 1994 bola otvorená  trieda dvojročného nadstavbového štúdia DOŠ s možnosťou ukončiť štúdium maturitnou skúškou.

   V  júni 1996 sa po prvý raz v DOŠ  uskutočnili prvé maturitné skúšky v odbore ekonomické služby.  DOŠ  pri SOUP v Levoči  ukončilo  1104  absolventiek.

   Dievčenská odborná škola zanikla rozhodnutím o zrušení školy zo 6.8.2001, ktoré vydal Krajský úrad v Prešove s účinnosťou k 31. augustu 2001. Do útlmu škola  prešla už v roku 1996, kedy sa do 1.ročníka prestali prijímať nové žiačky. Na základe toho istého rozhodnutia zaniklo aj dvojročné nadstavbové štúdium na tejto škole.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   SÚČASNOSŤ

                                Zriaďovateľ školy:  Prešovský samosprávny kraj

                                                               Odbor školstva

                                                               Námestie mieru  2

                                                               080 01 PREŠOV

    

   Vedenie školy

    

               Riaditeľka školy:                                Ing. Alena Hrešková

               

                  Zástupkyňa riaditeľky školy

                  pre teoretické vyučovanie:              RNDr. Viera Labudová

    

                  Zástupkyňa riaditeľky školy

                  pre TEČ:                                               Ing. Monika Fľaková

    

                  Hlavný majster

                  odbornej výchovy:                             Bc. Marián Hradiský

    

    

   Zamestnanci školy

   Úsek teoretického vyučovania

    

   Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov:

    

   Mgr. Helena Hradiská, Mgr. Zuzana Kollárová, RNDr. Viera Labudová,

   Peter Milčák, PhD., Pavol Skladan,  Mgr. Ján Takáč, Mgr. Ondrej Veszprémi

    

   Učitelia odborných predmetov:

    

   Ing. Jozef Babík, Ing. Tomáš Dubiňák, Ing. Alena Hrešková,

    Ing. Danuša Mecková, Ing. Štefánia Mravčáková, Ing. Marta Oravcová,

   Ing. Mária Pavlanská, Ing. Rastislav Šenkoc, Ing. Milan Tatarka

    

    

    

    

      

    

    

    

   Zamestnanci školy

   Úsek odbornej výchovy

    

   Majstri odbornej výchovy:

   Peter Bernáth,  Bc. Marián Hradiský, Mária Kaľavská, Zdenka Kiseľová,

    Bc. Anna Soľanová, Ing. Erika Sopková, Bc. Tomáš Suchý, Štefan Uličný

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Zamestnanci školy

   Úsek technicko – ekonomických činností

    

   Monika Bérešová, Ing. Monika Fľaková, Michaela Galíková, Jozef Galík,

   Ing. Dušan Grešo, Peter Jarab, Mária Kašperová, Jana Kovalíková,

   Mária Kuchčáková, Mária Palenčárová, Agnesa Papcunová, Pavol Vician

    

    

    

    

   PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ

   Podnikateľskú činnosť škola vykonáva nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listine. Podnikateľská činnosť organizácie je realizovaná v súlade s dodatkami k zriaďovacej listine a je vykonávaná na základe živnostenského listu  a ohlasovanej živnosti :

    

   {C} Ø {C} ubytovacie služby v Domove mládeže – od roku 1994

   {C} Ø {C} pohostinská činnosť - vznik živnostenského oprávnenia: 16.12.1994,

   {C} Ø {C} prevádzkovanie autoškoly – od roku 2007,

   {C} Ø {C} prenájom priestorov a zariadenia školy,

   {C} Ø {C} diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel - vznik živnostenského oprávnenia v roku 2010,                                                    

   {C} Ø {C} výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov - vznik živnostenského oprávnenia v roku 2010.

    

             

    

    

    

    

    

    

   KRÚŽKOVÁ  ČINNOSŤ

        Stredná odborná škola MP zabezpečuje cieľavedome a aktívne využívanie voľného času svojich žiakov prostredníctvom záujmovej činnosti.  Preto na škole každoročne pôsobí viacero krúžkov s rôznorodým zameraní:

   Ø  {C} Konverzácia v nemeckom  jazyku

   Ø  {C} Volejbalový           

   Ø  {C} Med                                                                                                                                                                    

   Ø  {C} Koláč

   Ø  {C} Šikovné ruky                                     

   Ø  {C} Etika a podnikanie                                   

   Ø  {C} Futbalový

   Ø  {C} Servisák

   Ø  {C} Výpočtová technika

   Ø  {C} Motorár

   Ø  {C} Kanadské reálie

   Ø  {C} Motorár

   Ø  {C} Móda

   Ø  {C} Diagnostický

   Ø  {C} Turistický        

   Ø  {C}  Mediálka

   Ø  {C}  Chemzi

   Ø  {C} Poľovníctvo

   Ø  {C} Kinematografický

   Ø  {C} Maturujem z anglického jazyka 

    

                 

    

           

    

   PONUKA  ŠTUDIJNÝCH  A  UČEBNÝCH  ODBOROV

                           

    

   Študijné štvorročné odbory

   2682 K  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

   6405 K  PRACOVNÍK MARKETINGU

   4553 K  PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

    

   Študijné dvojročné nadstavbové odbory

   2982 L 02   POTRAVINÁRSKA VÝROBA

   2414 L 01   STROJÁRSTVO

   6403 L         PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

    

   Učebné trojročné odbory

   2964 H   CUKRÁR

   2487 H   AUTOOPRAVÁR MECHANIK

    

   Učebné dvojročné odbory

   3178 F   VÝROBA KONFEKCIE

   6449 F   TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISE

    

    

    

    

    

    

   Štvorročný študijný odbor  2682 K  MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

    

    Odbor je určený pre žiakov základných škôl, ktorí úspešne ukončili 9. ročník a splnili podmienky prijímacieho konania.

   Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC. Je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

   Uplatnenie absolventa je v oblasti informačných technológií a počítačových sietí v súkromných a štátnych firmách a podnikoch.

   Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, stupeň dosiahnutého vzdelania je úplné stredné odborné vzdelanie a dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

    

    

   Štvorročný študijný odbor  6405 K  PRACOVNÍK MARKETINGU

   Odbor je určený pre žiakov základných škôl, ktorí úspešne ukončili 9. ročník a splnili podmienky prijímacieho konania.

   Absolvent študijného odboru pracovník marketingu je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním. Pozná sortiment, vlastnosti výrobkov, spôsob výroby, odbytu, obchodu a služieb. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu, využitie informačných technológií a základy účtovnej evidencie.

   Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník v oblasti  odbytu, obchodu a služieb.

   Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, stupeň dosiahnutého vzdelania je úplné stredné odborné vzdelanie a dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

    

    

   Štvorročný študijný odbor  4553 K  PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA

   Odbor je určený pre žiakov základných škôl, ktorí úspešne ukončili 9. ročník a splnili podmienky prijímacieho konania.

   Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch. Môže pracovať ako samostatný podnikateľ v poľnohospodárske a lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich so životným prostredím, ochranou a tvorbou krajiny, s výrobou a rozvojom vidieka. Je vysokokvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník, schopný vykonávať odborné činnosti v oblasti tradičného ako aj ekologického poľnohospodárstva.

   Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou, stupeň dosiahnutého vzdelania je úplné stredné odborné vzdelanie a dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

    

   Dvojročný študijný nadstavbový odbor 2982 L 02  POTRAVINÁRSKA VÝROBA

    

   Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: úspešné ukončenie 3. ročníka daného učebného odboru.

   Absolvent sa vie orientovať v princípoch technologických operácií, riadiť ich technologické parametre a ovplyvňovať ich v priebehu výrobného procesu. Zvládne úkony v prevádzkových a laboratórnych podmienkach, je schopný merať, skúšať a kontrolovať technologické, fyzikálno-chemické, chemické, biologické a mikrobiologické procesy, vykonávať činnosti, ktoré tvoria základ jeho odbornosti. Absolvent má všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel  posúdiť vhodnosť surovín a prídavných látok, plánovať, organizovať a riadiť technologický proces, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese

   Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: ako kvalifikovaný pracovník v potravinárstve a súvisiacich službách, v prevádzkach ako majster, laborant, technicko-hospodársky pracovník v potravinárskom priemysle, v distribúcii a predaji potravín.

   Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa vysvedčenie o maturitnej skúške.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Dvojročný študijný nadstavbový odbor  2414 L 01  STROJÁRSTVO

   Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium v nadstavbe: úspešné ukončenie 3. ročníka príslušného učebného odboru.

   Absolvent študijného odboru strojárstvo je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie.

   Možnosti pracovného uplatnenia: Výkon činností, pri ktorých samostatne opravuje, zostavuje, nastavuje, oživuje, skúša a reviduje široký sortiment prístrojov, strojov a zariadení, ale aj výkon činností technického, konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

   Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa vysvedčenie o maturitnej skúške.

    

                                   

    

                                

    

   Dvojročný študijný nadstavbový odbor

   6403 L  PODNIKANIE  V REMESLÁCH  A SLUŽBÁCH

    

   Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: úspešné ukončenie 3. ročníka učebného odboru.

   Absolventi získajú schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. Naučia a efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

   Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:

   - v remeslách a službách,

   - v súkromných a štátnych podnikoch  a organizáciách,

   - v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii,

   - ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej  úrovne alebo sa môže uplatniť ako

      súkromný  podnikateľ.

   Po absolvovaní vzdelávacieho programu získa vysvedčenie o maturitnej skúške.

    

    

    

    

    

    

    

   Trojročný učebný odbor 2964 H   CUKRÁR

    

    Učebný odbor je určený pre žiakov základných škôl, ktorí úspešne ukončili 9. ročník.

   Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a gastronomických prevádzkach. Sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu a gastronómie. Ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky, výroby a služieb.  Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších službách, ako aj na samostatné podnikanie.

   Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a môžu pokračovať v nadstavbovom   študijnom odbore POTRAVINÁRSKA VÝROBA.

    

    

    

    

   Ø {C}  

   Trojročný učebný odbor  2487 H  01  AUTOOPRAVÁR MECHANIK

    

         Učebný odbor je určený pre  žiakov základných škôl, ktorí úspešne ukončili 9. ročník.

   Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.  Vie opravovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy. Taktiež ovláda prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými prístrojmi Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku.

   Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a môžu pokračovať v nadstavbovom študijnom odbore  STROJÁRSTVO.

    

    

    

    

    

   Dvojročný učebný odbor 6449 F TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISE

   Učebný odbor je určený pre uchádzačov, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne.

   Absolvent učebného oboru je schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby, ktoré nevyžadujú stredné odborné vzdelanie. Absolvent je schopný pracovať pri výrobe a zariadení, pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované práce.

   Po ukončení vzdelávacieho programu absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške.

                                  

   Dvojročný učebný odbor 3178 F VÝROBA KONFEKCIE

   Učebný odbor je určený pre uchádzačov, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

   Absolventi učebného odboru výroba konfekcie po úspešnom ukončení prípravy na povolanie sú zaučenými alebo zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v textilnej a odevnej výrobe, pre výrobu technickej konfekcie a špeciálnu výrobu. Dokážu samostatne vykonávať jednoduché pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. Naučenými pracovnými návykmi si samostatne pripravujú pracovisko a volia vhodné, menej náročné pracovné prostriedky a nenáročné pracovné postupy.

   Po ukončení vzdelávacieho programu absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške.

    

                                    

   ÚSPECHY  NAŠICH  ŽIAKOV

    

   Každoročne zaznamenávame úspechy našich žiakov pod vedením učiteľa telesnej a športovej výchovy Pavla Skladana v športových súťažiach:

    

   Ø {C} 4 krát účasť na Majstrovstvách SR v hádzanej žiakov stredných škôl,

   Ø {C} Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu,

   Ø {C} 4 krát Majstrovstvá SR v ľahkej atletike,

   Ø {C} 4 krát víťazi krajského kola v hádzanej chlapcov stredných škôl,

   Ø {C} 1 krát víťazi v krajskom kole cezpoľného behu.

    

   Pod vedením Mgr. Heleny Hradiskej sa žiaci našej školy každoročne zúčastňujú súťaže v rečníckych prejavoch Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka v Bratislave:

    

   Ø {C} rok 2008 – ocenený obsah príspevku žiaka Patrika Spišského,

   Ø {C} rok 2008 – v literárnej súťaži vyhlásenej Ministerstvom obrany SR na tému Armáda očami nielen päťnásťročných  získal Patrik Spišský 3. miesto,

   Ø {C} rok 2010 – žiačka Monika Adamcová získala v rečníckych prejavoch v Bratislave

    3. miesto.

    

   Každý rok predseda PSK oceňuje žiakov stredných škôl medailou Lux mentium (svetlo poznania) za mimoriadne výsledky v súťažiach, za  mimoškolské  aktivity. Traja žiaci našej školy patrili medzi ocenených žiakov:

   Ø {C} rok 2009 – Patrik Spišský,

   Ø {C} rok 2010 – Emília Novysedláková,

   Ø {C} rok 2011 – Monika Adamcová.

    

   Úspechy žiakov v učebnom odbore cukrár:

   Ø {C} rok 2012 – 3. miesto v súťaži O najkrajšiu tortu v Púchove, ktorú vyhlásil Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,

   Ø {C} rok 2012 – v súťaži O najkrajší vianočný stromček, vyhlásenej Spišským múzeom v Levoči, obsadili výrobky našich žiakov 1. a 4. miesto,

   Ø {C} roky 2012, 2013, 2014 - účasť na prezentačno – predajnej výstave v Nitre Mladý tvorca, kde sme vystavovali cukrárske, zámočnícke a textilné výrobky žiakov.

    

   POZDRAVY  OD ABSOLVENTOV  ŠKOLY

   Pozdrav od Katky Mlynarčíkovej

   V ďalekom svete spomínam na Levoču, na školu... Práve tu, za morom, sú mi spomienky ešte milšie. Spomínam na priateľov, na učiteľov. Väčšina spolužiakov je rozbehnutá v zahraničí.

   V škole sme sa veľa naučili, o mnohom sme si mysleli, že sú to zbytočnosti. A teraz, keď sa kontaktujeme, zisťujeme, že veľa tých „zbytočností“ sa nám zíde.

   Ja som po skončení školy odcestovala do Anglicka ako nanny, aby som sa precvičila v angličtine a potom po návrate som si urobila certifikát English as a second language v Poprade. To ma hneď posunulo na City University v Trenčíne a o dva roky som sa presťahovala do USA – Denver. Už som tu 6 rokov, vyštudovala som zubnú sestru a vyše dvoch rokov pracujem ako zubná asistentka. Od mája sa venujem práci pri operáciách sánky, zubov – som Oral Surgery Assistant.

   A to najkrajšie v mojom živote je šestnásťmesačná dcérka Abigail.

   Svojej škole ďakujem za krásne zážitky, za vzdelanie, za priateľstvá a najmä som sa naučila nevzdávať sa.

   A tiež prajem všetkým, ktorí ma učili, ale aj tým, ktorých už nepoznám, veľa pracovných úspechov, vnímavých žiakov a síl.

    

    

   Kolektív IV.B triedy

   Na dolnej chodbe visí tablo, ktoré oznamuje, že sme sa stretli roku 2006. To bolo päť rokov odvtedy, čo sme poslednýkrát sedeli v našej „chladničke“.

   „Chladnička“ nám prirástla k srdcu. Prežili sme tam pokojné chvíle, keď sme počúvali výklad, trápili sme sa nad písomkami, odpočítavali sme dni, kedy pôjdeme na výlet, na lyžiarsky, či na plavecký, rozmýšľali sme, čo budeme robiť na praxi. Chlapci sa tešili skôr na šport – frčal u nás hokej a dievčatá nás zas zachraňovali na Hviezdoslavovom Kubíne. Naše triedne dobré vzťahy, študentské lásky spolužiakov dokonca prerástli do dvoch manželstiev.

   No nemáme byť vďační škole?

   Teda za všetky krásne dni ďakujeme a škole želáme všetko naj, naj.... (IV.D – rok maturity 2001).

   SPONZORI

   Podporili nás:

   Vnútroštátna a medzinárodná doprava, Tomáš Dolný, Spišské Vlachy

   Vaľkotrans, Dúbrava, Strešné centrum ŠUŇAVSKÝ, Levoča

   P. Bibiana Straková, Cukrárenská výroba, Spišské Podhradie

   PhDr. Eva Kacejová, Cukrovinky SPIŠ, Levoča

   PD Dravce; Ondej UNGER; Rastislav UNGER

    

    

           

    

            
           

              

   ĎAKUJEME

   Novinky

   Kontakt

   • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
    Kukučínova 9, 054 27 Levoča
   • 053 451 3291-3

   Fotogaléria