JA SLOVENSKO

OBSAH

OBSAH

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  OBSAH

   ENVIROPROJEKT 2017

   OZELEŇME SA

   ENVIROPROJEKT 2017    "OZELEŇME SA"

   Naša škola získala Grant na Enviroprojekt 2017 . 

   Získané finančné prostriedky z projektu nám umožnia zrealizovať také aktivity, ktoré by podporili aj žiakov so sociálne slabších rodín, aby boli zapojené v rozvíjaní a upevňovaní osobnostnej kvality žiakov. Formujú a podporujú ich manuálne zručnosti a upevňujú lásku k prírode a sebe samým. Vedú ich k pocitu zodpovednosti chrániť a zlepšovať životné prostredie. Žiaci následne analyzujú a hodnotia vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, a úzkou spojitosťou medzi nimi.

    

    

   „Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci, potápať ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa opäť žiť na Zemi ako ľudia.“ G.B.Shaw

   ... a preto, je márnou ilúziou myslieť si, že môžme zmeniť svet bez toho, aby sme zmenili seba!

   Životné prostredie nie je len „tam vonku“, ale aj v nás. Ak znečisťujeme vodu, pôdu alebo vzduch, otravujeme a ničíme aj samých seba, lebo aj my sme súčasťou tohto cyklu života. Bez emocionálnej motivácie sa vzťah k prírode vytvoriť nedá. Treba aj citový podnet a racionálny impulz.

    

   Naučiť žiakov žiť s prírodou, vedieť sa správne rozhodnúť ako jej pomôcť. „Čo nevideli doma, naučia sa v škole“.

    

   27. septembra 2017 pripomenutie si Svetového dňa turizmu, cestovného ruchu a turistiky

                            turistická vychádzka do Národného parku Slovenský raj

                             Zodp.: koordinátor projektu

   04. októbra 2017 turistická vychádzka, návšteva spojená s upratovaním Biofarmy Odorica pri

                          príležitosti Svetového dňa ochrany zvierat               

                          Zodp.: koordinátor projektu, lektori: pracovníci NP Slovenský raj

   9. novembra 2017 návšteva  expozície v múzeu Spiša so zameraním na význam ochrany 

                           prírody spojenú s besedou s pracovníkom (riaditeľom) Národného parku

                           Slovenský raj a členom Horskej služby

                          Zodp.: koordinátor projektu, učitelia Ekológie

   16. novembra 2017 vyhodnotenie súťaže v umelecko – výtvarnej a cukrárskej tvorbe pri             

                          príležitosti Medzinárodného Dňa študentstva

                          Zodp.: komisia v zložení – riaditeľ školy, koordinátor projektu a koordinátor

                          environmentálnej výchovy na škole, lektor

    

   24. novembra 2017 vyhodnotenie realizácie projektu  zverejnenie výsledkov a publikácia na webovej stránke školy.

    

    

    

    

   Na záver sme rozdelili vecné odmeny žiakom. Cieľ Enviroprojektu 2017 bol splnený – vďaka nim  vznikli nové kamarátstva, žiaci lepšie medzi sebou spolupracujú, podporujú sa v kreativite, upevnili svoj vzťah k prírode. Upevnil sa aj vzťah medzi učiteľom a žiakom. Ako koordinátorku a učitelia spoločne nás teší a radujeme sa, že výsledky sú viditeľné a už rozmýšľame, aké aktivity pripravíme pre budúci školský rok.

   Touto cestou chceme poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za pridelené finančné prostriedky v rámci ozvojových projektov environmentálnej výchovy
   a vzdelávaniaENVIROPROJEKT 2017, ktorými sme zabezpečili realizáciu projektu.

   Ing. Štefánia Šupolová -  koordinátor projektu

   Novinky

   Kontakt

   • Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
    Kukučínova 9, 054 27 Levoča
   • 053 451 3291-3

   Fotogaléria