JA SLOVENSKO

OBSAH

OBSAH

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  Fotogaléria

  Školský rok:

  Zoznam galérií

  počet galérií: 83

  OBSAH

   Vzdelávacie programy

   O škole

   OBSAH                                                                                                         

   1.ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE                                                                           4

   2.CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA                                                 7

   3.CHARAKTERISTIKA Šk VP Technické služby v autoservise                                    7

   3.1  Popis školského vzdelávacieho programu                                                                   8

   3.2  Základné údaje o štúdiu                                                                                             8

   3.3  Organizácia výučby                                                                                                   9

   3.4  Zdravotné požiadavky na žiaka                                                                                  9

   3.5  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci                                                            9

   3.6  Profil absolventa učebného odboru                                                                            10

   3.7  Charakteristika absolventa                                                                                         10

   3.8  Kompetencie absolventa                                                                                            10

   3.9  Rámcový učebný plán učebného odboru                                                                    13

   4.CHARAKTERISTIKA Šk VP  Výroba konfekcie                                                         16

   4.1  Popis školského vzdelávacieho programu                                                                   16

   4.2  Základné údaje o štúdiu                                                                                             17

   4.3  Organizácia výučby                                                                                                   17

   4.4  Zdravotné požiadavky na žiaka                                                                                  18

   4.5  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci                                                            18

   4.6  Profil absolventa učebného odboru                                                                            18

   4.7  Charakteristika absolventa                                                                                         19

   4.8  Kompetencie absolventa                                                                                            19

   4.9  Rámcový  učebný plán učebného odboru Výroba konfekcie                                       21

   5.CHARAKTERISTIKA Šk VP   Cukrár                                                                         25

   5.1  Popis školského vzdelávacieho programu                                                                   25

   5.2  Základné údaje o štúdiu                                                                                             25

   5.3  Organizácia výučby                                                                                                   26

   5.4  Zdravotné požiadavky na žiaka                                                                                  26

   5.5  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci                                                            26

   5.6  Profil absolventa učebného odboru                                                                            26

   5.7  Charakteristika absolventa                                                                                         27

   5.8  Kompetencie absolventa                                                                                            27

   5.9  Rámcový učebný plán učebného odboru Cukrár                                                        32

   6.CHARAKTERISTIKA Šk VP  Autoopravár                                                                 36

   6.1  Popis školského vzdelávacieho programu                                                                   36

   6.2  Základné údaje o štúdiu                                                                                             37

   6.3  Organizácia výučby                                                                                                   37

   6.4  Zdravotné požiadavky na žiaka                                                                                  37

   6.5   Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci                                                           37

   6.6   Profil absolventa učebného odboru                                                                           38

   6.7   Charakteristika absolventa                                                                                        38

   6.8   Kompetencie absolventa                                                                                           39

   6.9   Rámcový učebný plán učebného odboru Autoopravár                                               43

   7. CHARAKTERISTIKA Šk VP  Podnikanie v remeslách a službách                             48

   7.1   Popis školského vzdelávacieho programu                                                                  48

   7.2   Základné údaje o štúdiu                                                                                            49

   7.3   Organizácia výučby                                                                                                  50

   7.4   Zdravotné požiadavky na žiaka                                                                                 50

   7.5   Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci                                                           51

   7.6   Profil absolventa študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách                      51

   7.7   Charakteristika absolventa                                                                                        51

   7.8   Kompetencie absolventa                                                                                           52

   7.9   Rámcový učebný plán študijného odboru                                                                  54

   8.CHRAKTERISTIKA Šk VP  Strojárstvo                                                                    57

   8.1   Popis školského vzdelávacieho programu                                                                  57

   8.2   Základné údaje o štúdiu                                                                                            57

   8.3   Organizácia výučby                                                                                                  58

   8.4   Zdravotné požiadavky na žiaka                                                                                 59

   8.5   Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci                                                           59

   8.6   Profil absolventa študijného odboru                                                                           60

   8.7   Charakteristika absolventa                                                                                        60

   8.8   Kompetencie absolventa                                                                                           60

   8.9   Rámcový učebný plán študijného odboru Strojárstvo                                                 62

   9.CHARAKTERISTIKA Šk VP  Potravinárska výroba                                                  64

   9.1    Popis školského vzdelávacieho programu                                                                 64

   9.2   Základné údaje o štúdiu                                                                                            65

   9.3   Organizácia výučby                                                                                                  66

   9.4   Zdravotné požiadavky na žiaka                                                                                 66

   9.5   Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci                                                           66

   9.6   Profil absolventa študijného odboru                                                                           66

   9.7   Charakteristika absolventa                                                                                        67

   9.8   Kompetencie absolventa                                                                                           67

   9.9   Rámcový učebný plán študijného  odboru                                                                 72

   10.VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV                            74

   11.ŠKOLSKÝ PORIADOK                                                                                                77

   12.VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY                                                                                 92

   12.1Charakteristika školy                                                                                              92

   12.2Charakteristika pedagogického zboru                                                                     94

   13.VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV           96

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1.ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE

   Kontakty pre komunikáciu so školou

   Stredná odborná škola Majstra Pavla

   Kukučínova 9, 054 27 Levoča

    

   Titul, meno, priezvisko

   Pracovná pozícia

   Telefón

   Fax

   e-mail

   Ing. Alena  Hrešková

   Riaditeľka školy

   0534513291

   0534513653

   riaditel@souplevoca.sk

   RNDr.Viera Labudová

   Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

   0534513291

    

   zastupca@souplevoca.sk

   Ing.Monika Fľaková

   Zástupca riaditeľa pre

   technicko-ekonomickú

   činnosť

   0534513291

    

   ekonom@souplevoca.sk

   Ing.Erika Sopková

   Hlavný majster OVY

    

   0534513291

    

    

   Ing.Marta Oravcová

   Výchovný poradca

   0534513291

    

    

    

   Zriaďovateľ:

   Prešovský samosprávny kraj

   Odbor školstva

   Námestie  mieru 2

   080 01  Prešov

    

   Tel.: 051 74 60402  

   e-mail: skolstvo@vucpo.sk

    

    

   Levoča, 30. 08. 2013                                                                         Ing .Alena Hrešková

                                                                                                             (podpis a pečiatka školy)

    

   Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

    

   Platnosť ŠkVP

   Dátum

   Revidovanie ŠkVP

   Dátum

   Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

   01. 09. 2013

    

    

    

   28.8.2014

   Študijné nadstavbové  odbory –Konverzácia v cudzom jazyku 1hod – 1. ročník; 2hod/týždenne – 2. ročník;

   TSV – 2/1hod týždenne

    

   28.8.2014

   Podnikanie v remeslách a službách CHE – 1/0;

   SEV- 0/2; ALU – 2/2; KMU – 2/2;EKC – 2/3

    

   28.8.2014

   Dvojročné učebné odbory TS a VK:

   ETV/NBV-1/0;

   INF – 0/1 hodín týždenne

    

   28.8.2014

   Autoopravár prvý ročník FYZ- 2 hod týždenne

    

   28.8.2014

   Strojárstvo : TMN – 3/3 hod týždenne

    

   28.8.2014

   Výroba konfekcie – zaradenie TEC -2/2 hod týždenne

   vypustenie VYC

    

   28.8.2014

   Odbor cukrár a autoopravár dotácia SJL/1,5;1;2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

   Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.  Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

   Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania  sú umožniť  žiakovi získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, ovládať anglický jazyk alebo nemecký jazyk  a vedieť ich používať, naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť, naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

    

   3. Školský vzdelávací program         TECHNICKÉ  SLUŽBY V AUTOSERVISE

   Názov a adresa školy

   Stredná odborná škola Majstra Pavla

   Kukučínova 9, 054 27 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

   Kód a názov učebného odboru

   6449 F   technické služby v autoservise          

   Stupeň vzdelania

   nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

   Dĺžka štúdia

   2 roky

   Forma štúdia

   denná

   Vyučovací jazyk

   slovenský

   Druh školy

   štátna

   Dátum schválenia ŠkVP

   30. august 2013

   Miesto vydania

   SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

   Platnosť ŠkVP

   01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom

   3.1 Popis školského vzdelávacieho programu

   Príprava v školskom vzdelávacom programe 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – 6449 F  technické služby v autoservise zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Učebný odbor 6449 0 technické služby v autoservise pripravuje absolventa pre práce v pneuservise a údržbárske práce v pneuservise. Žiak získa odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti tak, aby bol schopný samostatne pracovať na údržbe a úprave pneumatík a na údržbe cestných motorových vozidiel. Dokáže používať príslušné mechanizačné prostriedky, štandardnú meraciu a diagnostickú techniku. Všeobecné vzdelávanie určuje skladba povinných všeobecnovzdelávacích predmetov pre učebné odbory v učilištiach. Odborné vzdelávanie určuje predmet technológia a odborný výcvik. Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má odborný výcvik, ktorý sa vykonáva, v súlade s charakterom profesie a úrovňou technického vybavenia prevádzok, pre ktoré sa žiaci pripravujú. Nácvikom činností predpísaných učebnými osnovami pri používaní pracovných pomôcok a náradia a pri dodržaní technologických a bezpečnostných predpisov vytvára odborný výcvik u žiakov predpoklady k tomu, aby v závere prípravy mohli samostatne a kvalitne vykonávať zverené práce.

   3.2 Základné údaje o štúdiu

   Kód a názov učebného odboru: 6449 F technické služby v autoservise

   Dĺžka vzdelávania a prípravy:

   2roky

   Učebný odbor je určený pre:

   dievčatá, chlapcov

   Forma štúdia:

   denné štúdium

   Podmienky na prijatie do učebného odboru:

   - úspešne ukončenie aspoň 6. ročníka ZŠ po deviatich rokoch školskej dochádzky

   - zdravotná spôsobilosť uchádzača

   Spôsob ukončenia vzdelávania

   a prípravy:

   záverečná skúška

   Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Poskytnutý stupeň vzdelania:

   odborná príprava pre výkon príslušných robotníckych povolaní

   Pracovné uplatnenie absolventa:

   práca v pneuservise a údržbárske práce v autoservise

   Nadväzná odborná príprava:

   po úspešnom ukončení 9.ročníka ZŠ možnosť ďalšieho vzdelávania v 3-ročnom učebnom odbore

    

   3.3 Organizácia výučby

   Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy jeden deň v týždni. Štyri dni v týždni prebieha odborná prax priamo na pracoviskách školskej dielne na Popradskej ceste v Levoči

   Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej  skúšky  sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške.

   3.4 Zdravotné požiadavky na žiaka

   Do učebného odboru 6449 0 technické služby v autoservise môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

   3.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

   Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce. Vo výchovno - vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov - zákonov, vykonávajúcich vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre učebný odbor.

   V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

   Nácvik a precvičovanie činnosti, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom,  môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenou učebnou osnovou. Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rozumieme:

   - dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o OBP, protipožiarnymi predpismi a technologickými postupmi

   - používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom

   - používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov

   - vykonávanie stanoveného dozoru.

   Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením pracovného vyučovanie žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miest, je povinná žiakov sústavne kontrolovať.

   Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. Všetky pracovné miesta musí osoba poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla o predchádzajúcej inštruktáži bezprostredne zasiahnuť v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia.

    

    

    

   3.6  Profil absolventa učebného odboru 6449 F technické služby v autoservise

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

   Kód a názov študijného odboru

   6449 F technické služby v autoservise

   Stupeň vzdelania

   nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

   Dĺžka štúdia

   2 ročné štúdium

   Forma štúdia

   denná

    

   3.7  Charakteristika absolventa:

   Absolventa charakterizuje kladný vzťah k práci a povolaniu, pracovná disciplína a svedomitosť pri plnení svojich povinností. Absolvent učebného dobrou je odborný pracovník v pneuservise, schopný samostatne pracovať na údržbe a oprave pneumatík a na údržbe cestných motorových vozidiel. Má ucelené základné vedomosti potrebné pre štandardné opravy a výmenu pneumatík, s využitím štandardného vybavenia dielní predpísaného výrobcom, na základe informácií, získaných v štandardných technických dokumentáciách výrobcov vozidiel. Pri práci je schopný použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku. Absolvent je dostatočne adaptabilný, schopný pracovať samostatne alebo v tíme. Vie uplatňovať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosť, zásadami humanizmu a demokracie. Absolvent pociťuje potrebu žiť a pracovať v kultúrnom prostredí a dbá o svoje zdravie.

   Rozsah jeho vedomostí mu umožňuje aj naďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov. Získané vzdelanie mu dáva predpoklady konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

   Absolvent učebného odboru sa riadi morálnymi normami spoločenského správania. Dôraz kladie na čestnosť, zodpovednosť a etiku správania sa voči zákazníkom a svojim spolupracovníkom. Je schopný pracovať v tíme, pričom vie odborne komunikovať a vhodným spôsobom prijímať a odovzdávať svoje skúsenosti. Je dôsledný a zachováva diskrétnosť v pracovných vzťahoch.

   3.8  Kompetencie absolventa

   Absolvent učebného odboru  6449 F technické služby v autoservise po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

   Kľúčové kompetencie:

   Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek

   potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas svojho celého života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.

   V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie2 ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

   a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

   Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

   Absolvent má:

   - zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

   - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

   - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

   - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

   - popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,

   - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

   b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

   Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.

   Absolvent má:

   - vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

   - riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie,

   - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie,

   - pracovať s elektronickou poštou.

   c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

   Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

   Absolvent má:

   - prejaviť empatiu a sebareflexiu,

   - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

   - pozitívne motivovať seba a druhých,

   - ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

   - stanoviť priority cieľov,

   - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

   - diskutovať a pozorne počúvať druhých,

   - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

   - určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

   - predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

   - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom.

   Odborné kompetencie

   a) Požadované vedomosti

   Absolvent má:

   - vysvetliť úlohu čítania a literatúry v spoločnosti, kultúre a vzdelávaní,

   - vysvetliť zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

   - preukázať vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre prácu,

   - preukázať vedomosti o potrebe dodržania a záväznosti technologického postupu,

   - definovať základné pravidlá správania k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred možnými  negatívnymi vplyvmi,

   - popísať druhy a použitie nástrojov a pomôcok používaných vo svojom odbore,

   - rozlíšiť základné spôsoby ochrany materiálov vo svojom odbore,

   - popísať zásady čistoty a hygieny na pracovisku,

   - vyjadriť vlastnými slovami spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie.

   b) Požadované zručnosti

   Absolvent vie:

   - aplikovať citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi,

   - navrhnúť jednoduché spôsoby spracovania materiálov vo svojom odbore,

   - manipulovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore, - pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore,

   - aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,

   - uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní,

   - aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných problémov.

   c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

   Absolvent sa vyznačuje:

   - samostatnosťou , zodpovednosťou, dôslednosťou a presnosťou,

   - manuálnou zručnosťou,

   - koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov,

   - vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži,

   - iniciatívnosťou a adaptabilnosťou.

    

   3.9  Rámcový učebný plán pre 2-ročný učebný odbor

   6449 F TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISE

   1Minimálny počet týždenných hodín je 30 (rozpätie 30 – 32 hodín)

    

   29

   Škola (názov, adresa)

    

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

    

   Názov ŠkVP

   Škola remeselných zručností

    

   Kód a názov  ŠVP

   64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

    

   Kód a názov učebného odboru

   6449 F technické služby v autoservise

    

   Stupeň vzdelania

   nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

    

   Dĺžka štúdia

   2 roky

    

   Forma štúdia

   denná

    

   Druh školy

   štátna

    

   Vyučovací jazyk

   slovenský

    

   Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

   Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

   1.

   2.

   Spolu

   Všeobecnovzdelávacie predmety

   5

   5

   10

   slovenský jazyk a literatúra a

   0,5

   0,5

   1

   občianska náuka

   1

   1

   2

   matematika a

   0,5

   0,5

   1

   informatika

   -

   1

   1

   etická výchova/náboženská výchova b

   1

   -

   1

   telesná a športová výchova

   2

   2

   4

   Odborné predmety

   26

   26

   52

   odborný výcvik a

   24

   24

   48

   technológia

   2

   2

   4

   Spolu

   31

   31

   62

   Účelové kurzy/učivo

    

    

    

   Kurz pohybových aktivít v prírode / turistický

   1 týždeň

    

    

   Kurz na ochranu života a zdravia

    

   3 dni

    

   Účelové cvičenia

   6 hod

   6 hod

   12 hod

   Záverečná skúška

   -

   3 dni

    

            

    

   Poznámky k učebnému plánu:

    

   a) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchova a vzdelávania, podmienky na prijímania na štúdium, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.

   b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 30 hodín a maximálne 32 hodín, za celé štúdium minimálne 60 hodín, maximálne 64 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 31,5 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode, ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky.

   c) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podľa podmienok školy.

   d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty “ sú predmety Náboženská výchova v alternatíve s Etickou výchovou. Predmety Etická výchova/Náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.

   f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet Občianska náuka.

   g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ je predmet

   matematika, ktorý sa vyučuje podľa jeho účelu v danom odbore štúdia. Predmet

   informatika môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.

   h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet Telesná a športová výchova. Predmet Telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

   i) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.

   j) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   k) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej odbornej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.

   l) Disponibilné hodiny  sa využijú na posilnenie hodinovej dotácie nasledujúcich povinných predmetov: OBN, INF, TSV

   m)  Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik.

   n) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

   Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1. ročníku štúdia.

   o) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

   Č i n  o s ť

   Počet týždňov v ročníku

    

   1.

   2.

   Vyučovanie podľa rozpisu učiva

   33

   30

   Záverečná skúška

   -

   1

   Časová rezerva

   7

   6

   S p o l u

   40

   37

    

   Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21203:1-913 s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom.

    

   4. Charakteristika ŠkVP v učebnom odbore 3178 F VÝROBA KONFEKCIE

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   31 Textil a odevníctvo

   Kód a názov učebného odboru

   3178 F výroba konfekcie

   Stupeň vzdelania

   nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

   Dĺžka štúdia

   2 roky

   Forma štúdia

   denná

    

   4.1 Popis školského vzdelávacieho programu

   Učebný odbor 3178 F výroba konfekcie  je určený pre žiakov, ktorí neúspešne ukončili základnú školu. Cieľom vzdelávacieho programu na tomto stupni vzdelania je rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti a pracovnú integráciu.     Všeobecné vzdelávanie určuje skladba povinných všeobecnovzdelávacích predmetov pre učebné odbory v SOŠ.            Vzhľadom na učebný odbor žiaci získajú vedomosti o rozvoľnených základných textilných surovinách, odevných a textilných materiáloch a ich efektívnom využití v rozličných formách v príprave, realizácii a ostatných etapách textilnej výroby. Osvoja si zručnosti v oblasti jednoduchých pracovných procesoch, v používaní menej náročných strojov a zariadení v textilnej, odevnej a špeciálnej výrobe, v ostatných technických zariadeniach a nástrojoch výroby pri spracovaní jednotlivých druhov odevných, textilných výrobkov a technickej konfekcie. Úlohou vzdelania je pripraviť odborne zdatných pomocných pracovníkov, uplatniteľných na trhu práce, súčasne schopných adaptovať sa na novo vzniknuté podmienky praxe vo výrobnom procese priemyselnej výroby, sféry služieb a vedenia domácnosti.

   4.2 Základné údaje o štúdiu :

   kód a názov učebného odboru  3178 F VÝROBA KONFEKCIE

   Dĺžka štúdia:

   2 ročné štúdium

   Forma štúdia:

   denné štúdium

   Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

   Do 1. ročníka vzdelávacieho programu  nižšieho

   stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý

   uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program

   základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný

   ročník neukončil úspešne

   Spôsob ukončenia štúdia:

   Záverečná skúška

   Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Poskytnutý stupeň vzdelania:

   nižšie stredné odborné vzdelanie

   Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

   Výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných

   prác s uplatnením vo veľkých, stredne veľkých aj

   malých firmách v textilnom, odevnom priemysle,

   špeciálnej výrobe a v oblasti stredných alebo

   drobných prevádzok, služieb, v oblasti stravovacích

   služieb, poľnohospodárskej výroby a sociálnych

   zariadení

   Možnosti pokračovania

   v štúdiu na strednej škole:

   Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným

   absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie

   alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť

   prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho

   stredného vzdelania

   4.3 Organizácia výučby

   Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy jedenkrát do týždňa. Štyri dni v týždni prebieha odborný výcvik priamo na pracoviskách, ktoré sú v budove II školy.

   Štúdium je ukončené záverečnou  skúškou. Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej  skúšky sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške .

   4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka

   Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

   4.5  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

   Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú zabezpečené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov  škola od žiakov vyžaduje.

   4.6  Profil absolventa učebného odboru 3178 F výroba konfekcie

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   31 Textil a odevníctvo

   Kód a názov učebného odboru

   3178 F výroba konfekcie

   Stupeň vzdelania

   nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

   Dĺžka štúdia

   2 ročné štúdium

   Forma štúdia

   denná

    

   4.7  Charakteristika absolventa:

   Absolventa charakterizuje kladný vzťah k práci a povolaniu, pracovná disciplína a svedomitosť pri plnení svojich povinností. Absolventi učebného odboru výroba konfekcie a textilná výroba po úspešnom ukončení prípravy na povolanie sú zaučenými alebo zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činností v textilnej a odevnej výrobe, pre výrobu technickej konfekcie a špeciálnu výrobu. Dokážu samostatne vykonávať jednoduché pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. Naučenými pracovnými návykmi si samostatne pripravujú pracovisko a volia vhodné, menej náročné pracovné prostriedky, nenáročné pracovné postupy, využívajú jednoduché strojové zariadenia, nástroje a racionálne využívajú materiálne prostriedky. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov.

   Absolventi si osvoja základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. Vo vyučovacom procese sa okrem odbornej zložky naučia estetickému cíteniu, podľa možnosti si vyformujú svoju osobnosť, osvoja si základy etických a morálnych hodnôt spoločenského a občianskeho života. Absolvent učebného odboru sa riadi morálnymi normami spoločenského správania. Dôraz kladie na čestnosť, zodpovednosť a etiku správania sa voči zákazníkom a svojim spolupracovníkom. Je schopný pracovať v tíme, pričom vie odborne komunikovať a vhodným spôsobom prijímať a odovzdávať svoje skúsenosti. Je dôsledný a zachováva diskrétnosť v pracovných vzťahoch.

   4.8 Kompetencie absolventa

   Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:

   Kľúčové kompetencie:

   Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

   Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

   Absolvent má:

   - zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

   - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

   - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

   - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

   - popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia

   a potreby,

   - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

   b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

   Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský jazyk disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.

   Absolvent má:

   - vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

   - riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie,

   - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie,

   - pracovať s elektronickou poštou.

   c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

   Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových

   typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach,

   aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci

   musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne

   vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí,

   sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii

   umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

   Absolvent má:

   - prejaviť empatiu a sebareflexiu,

   - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

   - pozitívne motivovať seba a druhých,

   - ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

   - stanoviť priority cieľov,

   - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

   - diskutovať a pozorne počúvať druhých,

   - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

   - určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

   - predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

   - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom.

   Odborné kompetencie

   Požadované vedomosti

   Absolvent má:

   - aplikovať základnú odbornú terminológiu svojho odboru,

   - vysvetliť funkcie pracovných nástrojov používaných vo výrobe,

   - popísať funkcie jednoduchých výrobných zariadení,

   - na primeranej úrovni aplikovať primárne a pomocné techniky ,

   - popísať ručné pracovné postupy v konkrétnej výrobe,

   - vybrať a popísať pracovné postupy opráv chybných výrobkov,

   - určiť na primeranej úrovni kvalitu výrobkov,

   - zhodnotiť kvalitu výrobkov,

   - opísať manipuláciu s materiálom, hotovými výrobkami,

   - definovať baliaci a adjustačný proces,

   - vymenovať kritéria o skladovaní hotových výrobkov,

   - vymedziť základné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia

   - pomenovať spôsob údržby strojov a zariadení,

   - stanoviť zásady estetického cítenia.

   b)   Požadované zručnosti

   Absolvent vie:

   - aplikovať citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi,

   - praktizovať na primeranej úrovni primárne a pomocné techniky a technológie,

   - pracovať s nástrojmi, jednoduchými strojmi a zariadeniami používanými v danej výrobe,

   - aplikovať jednoduché a menej náročné pracovné postupy,

   - čítať odbornú dokumentáciu na primeranej úrovni a podľa nej zhotovovať výrobky,

   - vykonať menej náročnú a jednoduchú údržbu používaných strojov a zariadení, nástrojov a čistenie pracovných pomôcok,

   - komunikovať v jednoduchej odbornej terminológii,

   - skladovať a ošetrovať hotové výrobky a manipulovať s nimi,

   - nakladať hospodárne so zverenými prostriedkami,

   - uplatňovať zásady a opatrenia súvisiace s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, protipožiarnej ochrany a predpisy z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,

   - používať ochranné pracovné prostriedky.

   c)   Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      

   Absolvent sa vyznačuje:

   - samostatnosťou, zodpovednosťou, manuálnou zručnosťou a presnosťou,

   - koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov,

   - schopnosťou komunikovať a pracovať v tíme,

   - primeraným sebaodhadom, sebapoznaním,

   - vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži,

   - iniciatívnosťou a adaptabilnosťou,

   - ochotou samostatne riešiť vzniknuté problémy.

   4.9.Rámcový učebný plán pre 2- ročný učebný odbor  3178 F VÝROBA KONFEKCIE

   1Minimálny počet týždenných hodín je 30 (rozpätie 30 – 32 hodín)

   Škola (názov, adresa)

   Stredná odborná škola Majstra Pavla

   Kukučínova 9 Levoča

   Názov ŠkVP

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   31 Textil a odevníctvo

   Kód a názov učebného odboru

   3178 F výroba konfekcie

   Stupeň vzdelania

   nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

   Dĺžka štúdia

   2 roky

   Forma štúdia

   denná

   Druh školy

   štátna

   Vyučovací jazyk

   slovenský jazyk

   Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

   Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

   1.

   2.

   Spolu

   VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

   5

   5

   10

   Slovenský jazyk a literatúra

   0,5

   0,5

   1

   Etická výchova/Náboženská výchova

   1

   -

   1

   Občianska náuka

   1

   1

   1+1

   Matematika

   0,5

   0,5

   1

   Informatika

   -

   1

   1

   Telesná a športová výchova

   2

   2

   2+2

   ODBORNÉ VZDELÁVANIE

   26

   26

   52

   Technológia

   2

   2

   2+2

   Odborný výcvik

   24

   24

   48

   Spolu

   31

   31

   62

   Účelové kurzy / učivo

    

    

    

   Kurz pohybových aktivít v prírode / turistický

   5 dní

    

    

   Kurz na ochranu života a zdravia

    

   3 dni

    

   Účelové cvičenia

   6

   6

   12

   Záverečná skúška

   -

   3 dni

    

            

    

   Činnosť

   1. ročník

   2. ročník

   Vyučovanie podľa rozpisu

   33

   30

   Záverečná skúška

   -

   1

   Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie

   7

   6

   Účasť na odborných akciách

   -

   -

   Spolu týždňov       

   40

   37

    

    Poznámky k učebnému plánu:

   Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním a ich záväzný rozsah, ktorý vychádza zo ŠVP, upraveného do ŠkVP. V ŠkVP sú počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti rozšírené podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.

   a) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchova a vzdelávania, podmienky na prijímania na štúdium, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.

   b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 30 hodín a maximálne 32 hodín, za celé štúdium minimálne 60 hodín, maximálne 64 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 31,5 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode, ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky.

   c) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podľa podmienok školy.

   d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty “ sú predmety Náboženská výchova v alternatíve s Etickou výchovou. Predmety Etická výchova/Náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.

   f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet Občianska náuka.

   g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ je predmet Matematika, ktorý sa vyučuje podľa jeho účelu v danom odbore štúdia.

   h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet Telesná a športová výchova. Predmet Telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

   i) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.

   j) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   k) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej odbornej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.

   l) Disponibilné hodiny  sa využijú na posilnenie hodinovej dotácie nasledujúcich povinných predmetov: OBN, NBV/ETV, TSV

   m)  Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

   Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1. ročníku štúdia.

   n)  Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

    

    

   5. Charakteristika ŠkVP v učebnom odbore 29 64 H  CUKRÁR

    

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   29 Potravinárstvo

   Kód a názov učebného odboru

   2964 H cukrár

   Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

   Dĺžka štúdia

   3 roky

   Forma štúdia

   denná

    

   5.1 Popis školského vzdelávacieho programu

   Učebný odbor 2964 H cukrár  vzdeláva a vychováva budúcich potravinárov priamo pre uplatnenie v praxi v trojročných učebných odboroch v ktorých získajú žiaci vedomosti a zručnosti v pre celú oblasť potravinárstva a služieb súvisiacich s potravinárskou výrobou.

   Školský vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach potravinárskej výroby. Sú to základné odborné činnosti vo vlastnej výrobe a v službách, a to v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu, predaja a hodnotenia potravinárskych výrobkov. Absolvent vie pripraviť a spracovávať suroviny, pomocné látky a prísady pre výrobu podľa príslušných technologických postupov a receptúr, vyrábať výrobky, obsluhovať a vykonávať jednoduchú údržbu príslušných zariadení, hodnotiť kvalitu surovín a výrobkov, adjustovať, baliť a expedovať výrobky, ovláda a dodržiava zásady správnej výrobnej praxe, HACCP, hygieny a bezpečnosti práce.

   V praktickej príprave sa utvárajú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a upevňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy.

   Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného

   výcviku na špecializovaných pracoviskách.

   Vzdelávací program predstavuje novú koncepciu vzdelávania, obsahu, metód a foriem, stratégie a metód hodnotenia. Absolvent je pripravovaný tak, aby sa u neho vytvorili predpoklady pre všestranný rozvoj osobnosti, aby sa rozvíjali vlastnosti potrebné pre uplatnenie v demokratickej spoločnosti. Získava všeobecné i odborné vzdelanie. Program je koncipovaný širokospektrálne s prihliadnutím na súčasne požiadavky trhu práce v potravinárskom priemysle a výrobe.

   5.2 Základné údaje o štúdiu

   Kód a názov učebného odboru : 2964 H CUKRÁR

   Dĺžka štúdia:

   3 ročné štúdium

   Forma štúdia:

   denné štúdium pre absolventov základnej školy

   Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

   nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok

   prijímacieho konania

   Spôsob ukončenia štúdia:

   záverečná skúška

   Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

   vysvedčenie o záverečnej skúške

   Doklad o získanej kvalifikácii:

   výučný list

   Poskytnutý stupeň vzdelania:

    stredné odborné vzdelanie

   Vyučovací jazyk :

   slovenský

   Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

   odborne kvalifikovaní pracovníci v priemyselnej

   výrobe, družstevných a súkromných podnikoch,

   alebo samostatní podnikatelia v potravinárskej

   výrobe a v rôznych súvisiacich službách.

   Možnosti ďalšieho

   štúdia na strednej škole:

   vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre

   absolventov 3. ročných  učebných

   odborov.

   Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú

   kvalifikáciu absolventov.

   5.3 Organizácia výučby

   Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy jeden týždeň prebieha teoretické vzdelávanie a jeden týždeň  odborný výcvik priamo na pracoviskách, ktoré sú v budove školy.

   Štúdium je ukončené záverečnou  skúškou. Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej  skúšky sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške  a výučný list.

   5.4 Zdravotné požiadavky na žiaka

   Do učebných odborov môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Všetci uchádzači sa musia podrobiť vyšetreniam určeným pre pracovníkov v potravinárstve a gastronómii.

   5.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

   Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú zabezpečené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov  škola od žiakov vyžaduje.

    5.6 Profil absolventa učebného odboru 2964 H CUKRÁR

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   29 Potravinárstvo

   Kód a názov učebného odboru

   2964 H cukrár

   Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

   Dĺžka štúdia

   3 roky

   Forma štúdia

   denná

   5.7  Charakteristika absolventa:

   Absolventi skupiny učebných odborov 29 Potravinárstvo sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu a gastronómie. Ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné  vzdelanie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších službách, ako aj na samostatné podnikanie. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a ekonomicko-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach.

   Absolvent má všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie. Všetky činnosti súvisiace s prípravou na výkon profesie sa uskutočňujú v nadväznosti na potreby potravinárskej výroby a gastronómie. Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a gastronomických prevádzkach.

   5.8   Kompetencie absolventa

   Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:

   Kľúčové kompetencie:

   Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania

   smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady.

   Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností,

   postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek

   potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a

   sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných

   a životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové

   štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných

   a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru

   vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.

   a.)Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

               Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,

   postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a

   zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného

   života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným

   podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym

   a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto

   kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

   Absolvent má:

   - reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

   - porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady,

   vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,

   - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

   - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

   - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

   - popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia

   a potreby,

   - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

   b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné

   technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

   Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti

   založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života,

   sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania

   a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne

   jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje

   efektívne využívať písaný a hovorený štátny, materinský a cudzí jazyk, disponovať

   s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a

   sebatvoriť.

   Absolvent má:

   - spoľahlivo vyjadrovať sa v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

   - vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

   - riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie,

   - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,

   - posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,

   - overovať a interpretovať získané údaje,

   - pracovať s elektronickou poštou,

   - pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami

   c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

   Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov

   spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri

   riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť

   schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej

   skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych

   zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané

   poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

   Absolvent má:

   - prejaviť empatiu a sebareflexiu,

   - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

   - pozitívne motivovať seba a druhých,

   - stanoviť priority cieľov,

   - predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

   - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

   - konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,

   - uzatvárať jasné dohody,

   - rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,

   - určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach,

   - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

   - samostatne pracovať v menšom kolektíve,

   - určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

   - predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

   - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným

   konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.      

    

   Odborné kompetencie

   Požadované vedomosti

   Absolvent má:

   -používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru,

   - vysvetliť biologickú a chemickú podstatu procesov,

   - aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP,

   - definovať sanitačné opatrenia na pracovisku,

   - rozoznať základné suroviny a ich využitie,

   - vysvetliť hlavné zásady a technologické postupy príslušných výrob,

   - aplikovať technologické postupy,

   - určiť znaky kvality výrobkov,

   - vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície,

   - používať schémy, pracovné návody, katalógy a technickú dokumentáciu

   v pracovných činnostiach, receptúry, normovanie a kalkulácie výrobkov,

   - vysvetliť zloženie strojov a zariadení používaných v potravinárstve

   - popísať základnú funkciu strojov, zariadení, liniek používaných v odbore,

   - vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,

   - definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou,

   - načrtnúť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,

   - aplikovať výpočtovú techniku pri riešení odborných úloh,

   - vysvetliť základné ekonomické pojmy potreby a spotreba, uspokojovanie potrieb, statky a služby, výroba a výrobné faktory,

   - popísať trh a formy trhov,

   - vysvetliť rozdiel medzi hospodárstvom a hospodárením,

   - posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania, možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie,

   - porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším vzdelávaním,

   - vysvetliť na príklade postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy a skončenie

   pracovného pomeru,

   - vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,

   - vysvetliť význam bánk v ekonomike,

   - vysvetliť vlastnými slovami podstatu zveľaďovania a ochrany svojho majetku,

   - popísať základné právne formy podnikania a ich základné črty,

   - posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore,

   - opísať na príklade základné povinnosti podnikateľa voči štátu,

   - vysvetliť problematiku práv a povinností spotrebiteľa,

   - popísať vplyv spotreby na životné prostredie,

   - vysvetliť pojmy reklama, zavádzajúca reklama, priamy predaj, gamblerstvo.

   b)   Požadované zručnosti

   Absolvent vie:

   - samostatne vykonávať odborné a technické činnosti v jednotlivých odvetviach

   potravinárskeho priemyslu,

   - aplikovať osvojené vedomosti v praktických úlohách,

   - aplikovať zásady, princípy a postupy v technológiách, vykonať požadovanú prácu so

   surovinami, materiálmi a polotovarmi, pri príprave výroby,

   - vyrobiť výrobky podľa konkrétneho odboru,

   - správne pracovať s receptúrami, vypočítať kalkuláciu výrobkov, dodržiavať

   postupnosť krokov vo výrobe,

   - viesť základnú výrobnú dokumentáciu, prijímať a spracovávať objednávky,

   - vykonať odber vzorky,

   - uskutočňovať práce v expedícii pri uplatňovaní znakov kvality,

   - aplikovať a dodržiavať HACCP,

   - vykonávať obsluhu a používať technologické zariadenia podľa príslušného odboru,

   - vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku,

   - vykonávať základnú údržbu prístrojov, nástrojov, strojov a zariadení, liniek

   v rozsahu odboru štúdia,

   - využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,

   - postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany

   životného prostredia,

   - postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi

   a zariadeniami,

   - dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,

   - vykonávať kvalifikovane odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové

   situácie,

   - dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,

   - uplatniť tvorivosť, estetičnosť pri príprave výrobkov,

   - sledovať vývoj nových výrobkov a technológii.

   Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      

   Absolvent sa vyznačuje:

   - manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou.

   5.9.Rámcový učebný plán pre 3-ročný  učebný odbor   2964 H CUKRÁR

   1Minimálny počet týždenných hodín je 30 (rozpätie 30 – 32 hodín)

   Škola (názov, adresa)

   Stredná odborná škola Majstra Pavla

   Kukučínova 9

   Levoča

   Názov ŠkVP

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   29 Potravinárstvo

   Kód a názov učebného odboru

   2964 H cukrár

   Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

   Dĺžka štúdia

   3 roky

   Forma štúdia

   denná

   Druh školy

   štátna

   Vyučovací jazyk

   slovenský jazyk

   Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

    

   Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    

   1.

   2.

   3.

   Spolu

   VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

   12

   10,5

   7,5

   30

   Slovenský jazyk a literatúra

   1,5

   1,5

   2

   5

   Anglický/Nemecký jazyk

   3

   3

   3

   9

   Etická výchova/Náboženská výchova

   1

   1

   -

   2

   Občianska náuka

   1

   -

   -

   1

   Matematika

   1

   1

   -

   2

   Informatika

   1

   1

   -

   2

   Telesná a športová výchova

   2

   2

   2

   6

   Chémia

   1,5

   1

   0,5

   3

   ODBORNÉ VZDELÁVANIE

   22

   23

   25,5

   70,5

   Ekológia

   1

   -

   -

   1

   Suroviny

   2

   1

   1

   4

   Odborné kreslenie

   1

   1

   -

   2

   Stroje a zariadenia

   1

   1

   1

   3

   Technológia

   2

   3

   4

   9

   Hygiena potravín

   -

   2

   2

   4

   Spolu

   34

   33

   32

   99

   Účelové kurzy / učivo

    

    

    

    

   Kurz pohybových aktivít v prírode / turistický

   5 dní

    

    

    

   Kurz na ochranu života a zdravia

   -

   3 dni

    

    

   Účelové cvičenia

   6

   6

   6

   18

   Záverečná skúška

   -

   -

   X

    

              

    

   Činnosť

   1. ročník

   2. ročník

   3. ročník

   Vyučovanie podľa rozpisu

   33

   33

   30

   Záverečná skúška

   -

   -

   1

   Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie

   7

   7

   6

   Účasť na odborných akciách

   -

   -

    

   Spolu týždňov

   40

   40

   37

    Poznámky k učebnému plánu:

   Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním a ich záväzný rozsah, ktorý vychádza zo ŠVP, upraveného do ŠkVP. V ŠkVP sú počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti rozšírené podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.

   a) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchova a vzdelávania, podmienky na prijímania na štúdium, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.

   b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 30 hodín a maximálne 32 hodín, za celé štúdium minimálne 60 hodín, maximálne 64 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 31,5 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode, ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky.

   c) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podľa podmienok školy.

   d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   e) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty “ sú predmety Náboženská výchova v alternatíve s Etickou výchovou. Predmety Etická výchova/Náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.

   f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet Občianska náuka.

   g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ je predmet Matematika, ktorý sa vyučuje podľa jeho účelu v danom odbore štúdia.

   h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet Telesná a športová výchova. Predmet Telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

   i) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.

   j) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou odborného výcviku. Na odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   k) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej odbornej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie.

   l) Disponibilné hodiny  sa využijú na posilnenie hodinovej dotácie nasledujúcich povinných predmetov: OBN, NBV/ETV, TSV

   m)  Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz

   pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského

   vzdelávacieho programu.

   Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom:

   riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne.

   Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1. ročníku štúdia.

   n) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

   6.Charakteristika ŠkVP v učebnom odbore 2487 H 01 AUTOOPRAVÁR MECHANIK

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   24 Strojárstvo

   Kód a názov učebného odboru

   2487 H autoopravár mechanik 01

   Stupeň vzdelania

   stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

   Dĺžka štúdia

   3 roky

   Forma štúdia

   denná

    

   6.1 Popis školského vzdelávacieho programu

   Príprava v školskom vzdelávacom programe 24 Strojárstvo- 2487 H 01 autoopravár mechanik  zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Učebný odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik V súčasnej dobe sa vzdelávacie aktivity realizujú v čoraz väčšej miere v automobilovej výrobe a výrobe komponentov. Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu iných príležitostí, keďže strojári sú žiadaní v rôznych odvetviach sektoroch hospodárstva. Strojárom sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia. Informačné a komunikačné technológie, výroba a opravy automobilov, strojárenstvo, staviteľstvo, dizajnérstvo, elektronické počítačové systémy, elektrotechnika, obrábanie kovov, jemná mechanika, zámočníctvo, inštalatérstvo, údržba a opravy strojov a zariadení či zlievačstvo. V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve. Vie čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok a montážnych zostáv. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti. Správne sa orientuje v príslušných technických normách a technických predpisoch. Je oboznámený so základnými spôsobmi spracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov a zariadení. Vie správne používať meradlá a ovláda vhodnosť merania pre dané pracovné postupy. Upravuje pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny. Vie opravovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy.

   Taktiež ovláda prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými prístrojmi Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku. Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Je schopný podporovať podnikateľské aktivity smerujúce k trvalej prosperite podnikateľského subjektu. Získaná kvalifikácia sa potvrdí záverečnou skúškou a žiak získava výučný list.

   6.2 Základné údaje o štúdiu

   Kód a názov učebného odboru: 2487 H 01 autoopravár mechanik

   Dĺžka štúdia:

   3 ročné štúdium

   Forma štúdia:

   denné štúdium pre absolventov základnej školy

   Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

    Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok

   prijímacieho konania

   Spôsob ukončenia štúdia:

   Záverečná skúška

   Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Doklad o získanej kvalifikácii:

   Výučný list

   Poskytnutý stupeň vzdelania:

    Stredné odborné vzdelanie

   Vyučovací jazyk :

   slovenský

   Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

   Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení

   Možnosti ďalšieho štúdia na strednej škole:

   Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre

   absolventov 3. ročných  učebných odborov.

   Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú

   kvalifikáciu absolventov.

   6.3 Organizácia výučby

   Teoretické vyučovanie prebieha v priestoroch školy jeden týždeň prebieha teoretické vzdelávanie a jeden týždeň  odborný výcvik priamo na pracoviskách, ktoré sú v budove školy.

   Štúdium je ukončené záverečnou  skúškou. Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej  skúšky sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o záverečnej skúške  a výučný list.

   6.4 Zdravotné požiadavky na žiaka

   Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

    

   6.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

   Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce. Vo výchovno - vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov - zákonov, vykonávajúcich vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre učebný odbor.

   V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

   Nácvik a precvičovanie činnosti, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom,  môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenou učebnou osnovou. Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rozumieme:

   - dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o OBP, protipožiarnymi predpismi a technologickými postupmi

   - používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom

   - používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov

   - vykonávanie stanoveného dozoru.

   Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením pracovného vyučovanie žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miest, je povinná žiakov sústavne kontrolovať.

   Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku.

   Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku.

   Všetky pracovné miesta musí osoba poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla o predchádzajúcej inštruktáži bezprostredne zasiahnuť v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia.

   6.6 Profil absolventa učebného odboru 2487 H autoopravár mechanik 01

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla Kukučínova 9 Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   24 Strojárstvo

   Kód a názov učebného odboru

   2487 H autoopravár mechanik 01

   Stupeň vzdelania

   stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

   Dĺžka štúdia

   3 ročné štúdium

   Forma štúdia

   denná

    

   6.7 Charakteristika absolventa:

   Absolvent učebného oboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.

   Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv a konštrukcie strojov a strojných zariadení. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingové orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Absolventi sú pripravený tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.

   Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore, štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov, opravách strojov a zariadení, ale i ďalších postoch strojárskej výroby. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní uplatniť pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe, strojov a zariadení, mechanizačných prostriedkov, v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne, v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.

   Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje stanovenými kľúčovými a odbornými kompetenciami.

   6.8. Kompetencie absolventa

   Absolvent učebného odboru  2487 H autoopravár mechanik 01 po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

   Kľúčové kompetencie:

   Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a  sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas svojho celého života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.

   a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

   Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

   Absolvent má:

   - reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

   - porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne

   zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,

   - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

   - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

   - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

   - popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,

   - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

    

   b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné

   technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

   Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.

   Absolvent má:

   - spoľahlivo vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

   - vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

   - riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie,

   - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,

   - posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,

   - overovať a interpretovať získané údaje,

   - pracovať s elektronickou poštou,

   - pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami.

    

    c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

   Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

   Absolvent má:

   - prejaviť empatiu a sebareflexiu,

   - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

   - pozitívne motivovať seba a druhých,

   - stanoviť priority cieľov,

   - predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

   - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

   - konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,

   - uzatvárať jasné dohody,

   - rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,

   - určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach,

   - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

   - samostatne pracovať v menšom kolektíve,

   - určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

   - predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

   - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

   Odborné kompetencie

   a) Požadované vedomosti

   Absolvent má:

   - vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, schopnosť využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,

   - aplikovať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve,

   - vymenovať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,

   - riešiť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek,

   - popísať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav,

   - aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,

   - zvoliť základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov,

   - zvoliť základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

   - preukázať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre podniku,

   - popísať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti,

   - určiť základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,

   - definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov,

   - vyjadriť a použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,

   - vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach,

   - používať informačné systémy a aplikovať ich do praxe,

   - vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,

   - definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou,

   - definovať druhy odpadov, určiť ich vplyv na životné prostredie,

   - vysvetliť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,

   - určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií,

   - popísať riziká v riadení vlastných financií,

   - orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,

   - hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,

   - orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,

   - orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa

   - plniť svoje finančné záväzky,

   - zveľaďovať a chrániť svoj majetok.

   b) Požadované zručnosti

   Absolvent vie:

   - s istotou aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú

   kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá

   a princípy pri riešení praktických úloh,

   - zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické

   výkresy podľa STN,

   - popísať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky,

   - riešiť technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem,

   - vykonávať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,

   - vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,

   - orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,

   - vykonávať diagnostiku, nastavovanie, údržbu a opravy strojov a zariadení,

   - pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v konkrétnom odbore a pracovať s internetom pre potreby danej činnosti v konkrétnom odbore,

   - manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak aby neohrozil životné prostredie,

   - vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru,

   - pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami,

   - vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, liniek , prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia,

   - využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,

   - postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,

   - postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

   - dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,

   - vykonávať kvalifikovane základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,

   - dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.

    

   c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

   Absolvent sa vyznačuje:

   - dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,

   - samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,

   - manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,

   - primeranou fyzickou zdatnosťou

   - organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,

   - prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,

   - vhodným sociálnym správaním a prejavmi,

   - sebadisciplínou a mobilitou,

   - potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.

   6.9 Rámcový učebný plán pre 3-ročný učebný odbor: AUTOOPRAVÁR

   1Minimálny počet týždenných hodín je 30 (rozpätie 30 – 32 hodín)

   Škola (názov, adresa)

   Stredná odborná škola Majstra Pavla

   Kukučínova 9

   Levoča

   Názov ŠkVP

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   24 Strojárstvo

   Kód a názov učebného odboru

   2487 H autoopravár mechanik 01

   Stupeň vzdelania

    stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

   Dĺžka štúdia

   3 roky

   Forma štúdia

   denná

   Druh školy

   štátna

   Vyučovací jazyk

   slovenský jazyk

   Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

    

   Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    

   1.

   2.

   3.

   Spolu

   VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

   12,5

   9,5

   7

   29

   Slovenský jazyk a literatúra

   1,5

   1,5

   2

   5

   Anglický/Nemecký jazyk

   3

   3

   3

   9

   Etická výchova/Náboženská výchova

   1

   1

   -

   2

   Občianska náuka

   1

   -

   -

   1

   Matematika

   1

   1

   -

   2

   Informatika

   1

   1

   -

   2

   Telesná a športová výchova

   2

   2

   2

   6

   Fyzika

   2

    

    

   2

   ODBORNÉ VZDELÁVANIE

   21,5

   24

   28

   74,5

   Ekonomika

   -

   -

   3

   3

   Základy strojárstva

   2

   -

   -

   2

   Strojárska technológia

   1

   -

   -

   1

   Technické kreslenie

   1,5

   -

   -

   1,5

   Základy elektrotechniky

   1

   -

   -

   1

   Automobily

   1

   4

   2

   7

   Diagnostika a opravy automobilov

   -

   3

   3,5

   6,5

   Elektrotechnika

   -

   2

   2

   4

   Odborný výcvik

   15

   15

   17,5

   47,5

   Spolu

   34

   33

   35

   102

   Účelové kurzy / učivo

    

    

    

    

   Kurz pohybových aktivít v prírode /turistický

   5 dní

    

    

    

   Kurz na ochranu života a zdravia

    

   3 dni/18 hod

    

    

   Účelové cvičenia

   6

   6

   6

   18 hodín

   Záverečná skúška

   -

   -

   X

    

              

    

   Poznámky k učebnému plánu:

   a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov.

   b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa.

   Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.

   c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 99 hodín, maximálne 105 hodín. Výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie

   počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky.

   d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.

   e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   f) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích hodín v 1 ročníku, minimálne v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 2. a 3. ročníku.

   g) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký. Výučba cudzieho jazyka sa v učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. ročníku a 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. ročníku.

   h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/ náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.

   i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka.

   j) Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.

   k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa z predmetov podľa ich účelu v danom odbore štúdia.

   l) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 2 hodín týždenne za celé štúdium.

   m) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať do maximálne dvojhodinových celkov.

   n) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.

   o) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu minimálne 1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na praktických cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   p) Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. Sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne.

   q) Účelové kurzy sa môžu realizovať v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci praktickej prípravy, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu odborný výcvik.

   r) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňuje sa jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne.

    

    

   Činnosť

   1. ročník

   2. ročník

   3. ročník

   Vyučovanie podľa rozpisu

   33

   33

   30

   Záverečná skúška

   -

   -

   1

   Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie

   7

   7

   6

   Účasť na odborných akciách

   -

   -

    

   Spolu týždňov

   40

   40

   37

    

    

   7. Charakteristika školského vzdelávacieho programu v

   ŠTUDIJNOM ODBORE      6403 4 PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

    

   Názov a adresa školy

   SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča

   Názov školského vzdelávacieho programu

   Škola remeselných zručností

   Kód a názov ŠVP

   63,64 Ekonomika, organizácia, obchod a služby

   Kód a názov študijného odboru

   6403 L podnikanie v remeslách a službách

   Stupeň vzdelania

   úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

   Dĺžka štúdia

   2 roky – denná forma štúdia

   Forma štúdia

   denné štúdium pre absolventov učebných odborov

   Vyučovací jazyk

   slovenský

   Druh školy

   štátna

   Platnosť ŠkVP